^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2019-05-31T16:00:00
ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 800,000 Baht 2019-05-31T16:00:00
ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ" ประกวดวาดภาพ, ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 1,000,000 Baht 2019-05-31T16:00:00
ประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย" ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 95,000 Baht 2019-05-31T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุข และความสนุก ในสวนเสือศรีราชา" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 20,000 Baht 2019-05-31T16:00:00
ประกวดออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวเมืองไทย จากใจคนสร้างสรรค์ ประกวดออกแบบ ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2019-05-31T16:00:00
ประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย / ประกวดผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี ประกวดด้านวิชาการ, ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, การประกวดทั่วไป นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2019-05-31T16:30:00
ประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้" ประกวดโครงการ นิสิต นักศึกษา 200,000 Baht 2019-05-31T16:30:00
ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร 800,000 Baht 2019-05-31T16:30:00
ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเขตเมืองกระบี่ หัวข้อ "Muang-Bi Life View" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 36,000 Baht 2019-05-31T16:30:00
ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 "Social Innovation Business Plan Contest 2019" ธุรกิจ, ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 300,000 Baht 2019-05-31T16:30:00
ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ "2:1:1 ผลักดันให้ผักนำ" ประกวดสื่อ นักเรียน 10,000 Baht 2019-05-31T16:30:00
ประกวดวาดภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเขตเมืองกระบี่ หัวข้อ “กระบี่เมืองศิลป์ เล่าถิ่นอันดามัน” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน 50,000 Baht 2019-05-31T16:30:00
ประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบมาสคอต นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 26,000 Baht 2019-05-31T16:30:00
ประกวดต้นฉบับเรื่องสั้น "ชายคาเรื่องสั้น 13" ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป N/A 2019-05-31T16:30:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.