^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกัยรติบัตร รุ่นการประกวด ระดับอายุ 5 -...
ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชินักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล หัวข้อประกวด...
ประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน”
กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ ประเภทการประกวด...
ประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร
คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตร...
แข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี "ยืน ๑ กรุงธนบุรี"
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี "ยืน ๑ กรุงธนบุรี" ชิงเงินรางวัลว่า ๑๕,๐๐๐ บาท...
ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์​ ครั้งที่​ 6​ ประจำปี 2564
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ...
ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"
สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 760,00 บาท...
ประกวด "Thailand Pavilion Ambassador"
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Thailand Pavilion Ambassador" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไทยในฐานะ...
ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่ากับชีวิตความเป็นอยู่: ร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติและโลกของเรา"
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and...
แข่งขันทักษะทางวิชาการ "S.W. Online Open House 2021"
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "S.W. Online Open House 2021" ในงานเปิดโลกการเรียนรู้..สู่ ศ.ว. (ออนไลน์) คุณสมบัติ...
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,...
ประกวดภาพถ่าย "EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ที่แสดงถึง กทพ." หัวข้อ "ทางพิเศษ ทางวิเศษ"
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ที่แสดงถึง กทพ." หัวข้อ "ทางพิเศษ ทางวิเศษ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,...
ประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียน ข้าราชการครู สถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"...
ประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง หัวข้อ "ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา"
เทศบาลเมืองปากช่อง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง หัวข้อ "ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 560,000 บาท วัตถุประสงค์...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.