^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวาดภาพ "XP-Pen Thailand Illustration Contest 2019"
XP-Pen Thailand  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "XP-Pen Thailand Illustration Contest 2019" ชิงรางวัลเมาส์ปากกา พร้อมจอวาด XP-Pen Artist 15.6 Pro, Artist 12 และ Deco Pro S...
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
ประกวด "Kidsai Thailand Season 5"
บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Kidsai Thailand Season 5" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ...
ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย”
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย” โครงการ จิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่ 11...
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว" ครั้งที่ 2
สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ขอเชิญนักเรียน และสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว" ครั้งที่ 2 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท...
ประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง"
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง" ในโครงการ Amuse...
ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “GoldCity Thailand Band Knockout 2019”
เครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ ร่วมกับ รองเท้านักเรียน GoldCity ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “GoldCity Thailand Band Knockout 2019” ภายใต้คอนเซ็ป “LET’S GO สายลุย...
ประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village หัวข้อ “ม่วนคัก ฮัก ISAN”
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการเข้าประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village หัวข้อ “ม่วนคัก ฮัก ISAN” ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม...
ประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้"
บริษัท อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้"...
ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ "2:1:1 ผลักดันให้ผักนำ"
โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ "2:1:1 ผลักดันให้ผักนำ" ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร...
ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "ThaiHealth Inno Awards 2019"
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "ThaiHealth...
ประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า"
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย...
ประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14
อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญหนูน้อยที่วัย 4-9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14 "เล่านิทาน อ่านความคิด รู้ทันชีวิต" ชิงถ้วยรางวัล...
ประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย”
ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย” ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.