^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "บ้านสวนของฉัน"
เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "บ้านสวนของฉัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท ประเภทการประกวด...
ประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand”
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท...
ประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดิโอครอบครัว ภายใต้แนวคิด "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง"
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดิโอครอบครัว ภายใต้แนวคิด "สานรัก สานใจ...
ประกวดออกแบบ "จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว"
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว" ชิงิงนรางวัลมูลค่า 240,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดภาพถ่าย "FOTOFILE PHOTO CONTEST" ครั้งที่ 1
กระเป๋ากล้อง ตราต้นไม้ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย "FOTOFILE PHOTO CONTEST" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "กระเป๋ากล้องแบรนด์ไทย ไปไหนไปกัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท พร้อมทริปชมงาน...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์”
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
ประกวดเล่านิทาน ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11
นิตยสาร Mother&Care ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK park, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน ลับสมอง...
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2559
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2559 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ...
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 "TPA ENGLISH SPEECH CONTEST 2016"
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 "TPA ENGLISH SPEECH CONTEST 2016" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท...
ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ หัวข้อ "สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน"
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมกับ กองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย”
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย”...
ประกวดภาพถ่าย แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย”
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย”...
ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • damonfinney926976