^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 หัวข้อ "ภูมิใจ . . . ไทยแลนด์ : Pride of Thailand"
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 หัวข้อ "ภูมิใจ . . . ไทยแลนด์ : Pride of Thailand" ชิงเงินรางวัล...
ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลรวม 17,000 บาท...
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2561 "Pantip Singing Contest 2018 @ Pantip Ngamwongwan"
พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ขอเชิญผู่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2561 "Pantip Singing Contest 2018 @ Pantip Ngamwongwan" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล กติกาการประกวด ชาย-หญิง...
ประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,...
ประกวดเต้น "AIMSTAR Cover Dance Contest 2018"
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "AIMSTAR Cover Dance Contest 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล วัตถุประสงค์...
ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๘๐,๐๐๐ บาท...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพเก่าเล่าเรื่องสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา"
สวนสัตว์ดุสิต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพเก่าเล่าเรื่องสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท ประเภทการประกวด ประเภท "บุคคล" ประเภท "...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท...
ประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP”
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า...
ประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future Journalist Award (FJA 2018)"
กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมการประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future...
ประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "ชีวิตสามพันธุ์ (คน สัตว์ ป่า)"
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "ชีวิตสามพันธุ์ (คน สัตว์ ป่า)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย...
ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์
โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.