^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมไทย"
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนอายุ ๖ - ๒๑ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมไทย" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่...
ประกวด GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2023
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2023 (GLOBE TSS)...
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "Agrishortclip Contest ครั้งที่ 1"
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น "Agrishortclip Contest ครั้งที่ 1" ภายใต้หัวข้อ "...
ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวด "University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks)"
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปีที่ 15 "FoSTAT Food Innovation Contest 2023"
สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปีที่ 15 "FoSTAT Food Innovation Contest 2023" Theme "Tomorrow Food...
ประกวดหนังสั้น หัวขอ "สือสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน"
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวขอ "สือสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน"...
ประกวดออกแบบวอลล์เปเปอร์ "Meclasswall Design Contest 2023"
Meclass Wallpaper ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบวอลล์เปเปอร์ "Meclasswall Design Contest 2023" ภายใต้แนวคิด "ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ก้าวไกลสู่ระดับโลก"...
ประกวดภาพวาด "วิถีชีวิตช่อแฮ"
จังหวัดแพร่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด "วิถีชีวิตช่อแฮ" เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตุงหลวง ประจำปี  ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวด "Thai Media Hackathon 2023"
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Thai Media Hackathon 2023" ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ ชิงเงินการลงทุนในธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา"
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "SLC ผ่านชัตเตอร์"
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "SLC ผ่านชัตเตอร์" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน นักเรียน บุคลากร...
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok หัวข้อ "รู้ทัน Fake News"
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti Fake News Center: AFNC) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok หัวข้อ "รู้ทัน Fake News"...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest"...
แข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2023"
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod