^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ “วอลเลย์บอลไทย”
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ “วอลเลย์บอลไทย” ภายใต้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย...
ประกวดออกแบบโลโก้ของบริษัทจำลอง Creative Digital Academy
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (CDA by PSUIC) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ของบริษัทจำลอง Creative Digital Academy...
ประกวดตราสัญลักษณ์ 60ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ 60ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย...
แข่งขันแต่งคำประพันธ์ในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11"
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน เเละนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11" ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ...
ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11"
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11"...
ประกวดการเขียนเรียงความ "เจ้าฟ้านักอ่าน”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน เเละนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11" ภายใต้เเนวความคิด "เจ้าฟ้านักอ่าน...
ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย หัวข้อ “สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย หัวข้อ “สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี”...
ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563
คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563 หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่าวม 250,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดระบายสี FROZEN ปี 2019
Bongkoch Kids ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี FROZEN ปี 2019 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 155,000 บาท กติกาการประกวด ใช้ภาพประกวดระบายสีโฟรเซ่นที่แถมมากับสมุดระบายสี “...
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest”
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญเยาวชน และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest”...
ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด"...
ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป...
ประกวดร้องเพลง “Into the Unknown”
Universal Music Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “Into the Unknown” จาก Frozen 2 ชิงรางวัล ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ โตเกียวพร้อมบัตรเข้า Tokyo Disneyland 1 รางวัล (...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 14–19 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.