^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์" ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2018-01-25T16:00:00
ประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 "The Thailand International Wind Symphony Competition (TIWSC)" ประกวดดนตรี/วงดนตรี ประชาชนทั่วไป 4,330,000 Baht 2018-01-29T16:00:00
ประกวดระบายสี มิตรภาพแห่งสีสัน วาดฝันกับ "9 ศาสตรา" ศิลปะ ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2018-01-31T16:00:00
ประกวดสโลแกน "สมุนไพรอภัยภูเบศร" ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 20,000 Baht 2018-01-31T16:00:00
ประกวดสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา) ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 หัวข้อ "102 ปี สหกรณ์ไทยพัฒนาไทย" ประกวดพูด นิสิต นักศึกษา 20,000 Baht 2018-01-31T16:00:00
ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ธุรกิจ นิสิต นักศึกษา 500,000 Baht 2018-01-31T16:00:00
ประกวดวงดนตรี "พระนครคีรี Music Challenge 2018" ประกวดดนตรี/วงดนตรี ประชาชนทั่วไป 60,000 Baht 2018-01-31T16:00:00
ประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2018-01-31T16:00:00
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ประกวดสื่อ, ประกวดออกแบบ ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2018-01-31T17:00:00
ประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก ประกวดภาพถ่าย นิสิต นักศึกษา ไม่มี 2018-02-05T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายวิถีเกษตรไทย ประจำปี 2561 : Agriphoto Contest ครั้งที่ 10 ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2018-02-08T16:00:00
ประกวดออกแบบบ้าน "Architecture design contest 2018" ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นิสิต นักศึกษา 150,000 Baht 2018-02-15T16:00:00
ประกวดวงดนตรี “Crystal Music Contest 3” ประกวดดนตรี/วงดนตรี นักเรียน 20,000 Baht 2018-02-15T16:00:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 10,000 Baht 2018-02-15T16:00:00
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน 170,000 Baht 2018-02-15T16:00:00

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.