^ Back to Top

ประกวดพูด

การประกวดสุนทรพจน์ หรือประกวดพูด สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถด้านภาษา โดยการพูดบนเวทีต่อหน้าสาธารณะชน

แข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024"

แข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
ศ, 2024-01-19 16:30

ประกวดพล็อตนวนิยาย นักพากย์ และนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ "โรงเรียนนักเขียน Dokya Academy รุ่นที่ 1"

ประกวดพล็อตนวนิยาย นักพากย์ และนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ "โรงเรียนนักเขียน Dokya Academy รุ่นที่ 1"

Dokya ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพล็อตนวนิยาย นักพากย์ และนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ "โรงเรียนนักเขียน Dokya Academy รุ่นที่ 1" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 220,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 16:30

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 "Environmental Public Speech Competition 2023"

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 "Environmental Public Speech Competition 2023"

Sharegreen Thailand ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 "Environmental Public Speech Competition 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค

หมดเขต: 
อ, 2023-11-28 16:30

ประกวดพูด "Seri Thai Talk" หัวข้อ "จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย" (Spirit of Free Thai Movement)

ประกวดพูด "Seri Thai Talk" หัวข้อ "จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย" (Spirit of Free Thai Movement)

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก อนุปริญญา ปวส.

หมดเขต: 
อา, 2023-12-31 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566 ชิงโอกาสร่วมโครงการศึกษาของ JOEA และ โครงการ JENESYS ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรางวัล จาก JCC และใบป

หมดเขต: 
ศ, 2023-12-08 16:30

แข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ "Oxford Big Read 2023"

แข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ "Oxford Big Read 2023"

Oxford University Press ร่วมกับ SE-ED ขอเชิญนักเรียนชั้นอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ "Oxford Big Read 2023" ชิงของรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2023-11-30 16:30

แข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8

แข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสายสามัญ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8 ชิงโล่รางวัล เหรียญ เกียรติบัตร พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS และส่วน

หมดเขต: 
อา, 2023-10-29 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน "SX Youth Speech Contest"

ประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน "SX Youth Speech Contest"

Sustainability Expo 2023 ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน "SX Youth Speech Contest" ภายใต้หัวข้อ "สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า : Good Balance, Better World" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,00

หมดเขต: 
พฤ, 2023-09-14 23:50

แข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023"

แข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ ห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจ

หมดเขต: 
อา, 2023-08-27 16:30

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 8 : Change the World Speech Contest 2023

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 8 : Change the World Speech Contest 2023

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ร่วมกับองค์กรภาคี และมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการฑูต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 8 : Change the World Speech Contest 2023 หัวข้อ "พลังแห่งการสื่อสารความคิดดี : The

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-23 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดพูด

Members Online

There are currently 0 users online.