^ Back to Top

ประกวดพูด

การประกวดสุนทรพจน์ หรือประกวดพูด สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถด้านภาษา โดยการพูดบนเวทีต่อหน้าสาธารณะชน

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ และแข่งขันโต้วาทีวิชาการทางรัฐศาสตร์ "โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 24"

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ และแข่งขันโต้วาทีวิชาการทางรัฐศาสตร์ "โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 24"

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ และแข่งขันโต้วาทีวิชาการทางรัฐศาสตร์ "โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 24" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ป

Deadline: 
Sat, 2024-01-20 16:30

ประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น"

ประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น"

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น" ชิงรางวัล "ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ" พร้อมทุนการศึกษา

Deadline: 
Thu, 2024-02-29 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ ประเภทเยาวชน ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ "ผู้นำในสายตาของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร"

ประกวดสุนทรพจน์ ประเภทเยาวชน ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ "ผู้นำในสายตาของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร"

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุ 15-18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ประเภทเยาวชน ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ "ผู้นำในสายตาของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2024-01-20 16:30

ประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม

ประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม" ประจำปีพุทธ

Deadline: 
Sun, 2023-12-31 16:30

แข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024"

แข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการ

Deadline: 
Fri, 2024-01-19 16:30

ประกวดพล็อตนวนิยาย นักพากย์ และนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ "โรงเรียนนักเขียน Dokya Academy รุ่นที่ 1"

ประกวดพล็อตนวนิยาย นักพากย์ และนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ "โรงเรียนนักเขียน Dokya Academy รุ่นที่ 1"

Dokya ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพล็อตนวนิยาย นักพากย์ และนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ "โรงเรียนนักเขียน Dokya Academy รุ่นที่ 1" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 220,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Thu, 2024-02-29 16:30

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 "Environmental Public Speech Competition 2023"

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 "Environmental Public Speech Competition 2023"

Sharegreen Thailand ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 "Environmental Public Speech Competition 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค

Deadline: 
Tue, 2023-11-28 16:30

ประกวดพูด "Seri Thai Talk" หัวข้อ "จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย" (Spirit of Free Thai Movement)

ประกวดพูด "Seri Thai Talk" หัวข้อ "จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย" (Spirit of Free Thai Movement)

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก อนุปริญญา ปวส.

Deadline: 
Sun, 2023-12-31 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566 ชิงโอกาสร่วมโครงการศึกษาของ JOEA และ โครงการ JENESYS ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรางวัล จาก JCC และใบป

Deadline: 
Fri, 2023-12-08 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดพูด

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod