^ Back to Top

ประกวดพูด

การประกวดสุนทรพจน์ หรือประกวดพูด สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถด้านภาษา โดยการพูดบนเวทีต่อหน้าสาธารณะชน

แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ชิงช

Deadline: 
Fri, 2017-07-21 16:00

ประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560"

ประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ.

Deadline: 
Thu, 2017-07-13 16:00

ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม"

ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม"

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-07-07 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ทำไมคนเวียดนามรักลุงโฮ”

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ทำไมคนเวียดนามรักลุงโฮ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกา

Deadline: 
Fri, 2017-06-09 16:00

ประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12

ประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนิตยสาร Mother&Care ขอเชิญหนูน้อยอายุระหว่าง อายุ 4 - 9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิท

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี "NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี "NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

บริษัท นานมี จำกัด ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี "NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 หัวข้อ “นิทาน…ถึงพ่อ” “บทกวี…ถึงพ่อ” และ “บทเพลง…ถึงพ่อ” ชิงถ้วยรางวัลพระรา

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”

ประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมการประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” ชิงทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-06-02 16:00

ประกวด “PIM Young Guide Talent 2017” หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย เกาะเกร็ด มหัศจรรย์ เกาะกลางน้ำเจ้าพระยา”

ประกวด “PIM Young Guide Talent 2017”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ : Panyapiwat Institute of Management สมัครเข้าร่วมการประกวด “PIM Young Guide Talent 2017” หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย เกาะเกร็ด มหัศจรรย์ เกาะกลางน้ำเจ้าพระยา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 25,000 บาท และทุนการ

Deadline: 
Wed, 2017-02-15 04:26

ประกวดท่องทำนองเสนาะ “ท่องแล้วเท่” ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดท่องทำนองเสนาะ “ท่องแล้วเท่” ประจำปี ๒๕๖๐

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข และภาคีเครือข่าย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดท่องทำนองเสนาะ “ท่องแล้วเท่” ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษา แ

Deadline: 
Mon, 2017-01-30 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดพูด

Members Online

There are currently 0 users online.