^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวด "แฟชั่นชุดกันฝนสุดคูล" ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น, ประกวดเด็ก ประชาชนทั่วไป 20,000 Baht 2018-06-27T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2018-06-29T13:59:00
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2018-06-29T16:00:00
ประกวดออกแบบ Plastic Bag Organizer Awards 2018 ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา 200,000 Baht 2018-06-29T16:00:00
ประกวดคลิปวิดีโอ “ยุติธรรมกับประชาชน” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา N/A 2018-06-29T16:00:00
ประกวด Logistics Innovation Award 2018 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นิสิต นักศึกษา 50,000 Baht 2018-06-29T16:30:00
ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 55,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม "Design Innovation Contest 2018" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ องค์กร N/A 2018-06-30T16:00:00
ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ประกวดงานเขียน นักเรียน 60,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดระบายสี Barbie 2018 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป 180,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 10,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป N/A 2018-06-30T16:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา N/A 2018-06-30T16:00:00
ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capital Market Innovation Awards 2018 ธุรกิจ, ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประชาชนทั่วไป, องค์กร 800,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 600,000 Baht 2018-06-30T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.