^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12” หัวข้อ “เรื่องเด่นประเด็นสังคม” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา N/A 2017-09-27T16:00:00
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่' ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา N/A 2017-09-29T16:00:00
ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 44,000 Baht 2017-09-29T16:00:00
ประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ ประชาชนทั่วไป, องค์กร 400,000 Baht 2017-09-29T16:00:00
ประกวดคลิป VDO "รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2017-09-29T16:00:00
ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018 ประกวดด้านวิชาการ, ประกวดโครงการ นักเรียน N/A 2017-09-29T16:00:00
ประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 หัวข้อ "สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2017-09-29T16:00:00
ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ” ประกวดสื่อ, ประกวดแอนิเมชั่น, ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2017-09-30T16:00:00
ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา N/A 2017-09-30T16:00:00
แข่งขัน Blogger Contest "เขียน คว้า คอม!" ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป N/A 2017-09-30T16:00:00
ประกวดเรียงความ เรื่อง “ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ...” ประกวดงานเขียน นักเรียน N/A 2017-09-30T16:00:00
แข่งขันโต้วาที เนื่องในงานนิตินิทรรศน์ ประจำปี 2560 ประกวดพูด นักเรียน 20,000 Baht 2017-09-30T16:00:00
แข่งขันเต้น “The One Dance Battle 2017” ประกวดเต้น นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 150,000 Baht 2017-09-30T16:00:00
ประกวดออกแบบ Sticker : LINE Official Account @nineentertain ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก, ประกวดออกแบบมาสคอต ประชาชนทั่วไป 150,000 Baht 2017-09-30T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม หัวข้อ "change the world" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2017-09-30T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.