^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน”

ประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัด

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2

ประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2

โมเดิร์นไนน์การ์ตูน ร่วมกับ กลุ่ม ปตท ขอเชิญระดับประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต" ชิงทุนการพัฒนาผลงาน พร้อมเกียรติบัตร และทัศนศึกษานวัตกร

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 18:00

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู เนท่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชส

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดรางวัล วรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ 4

ประกวดรางวัล วรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ 4

คณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคําแหง สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทสถาพรบุ๊คส์จํากัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แล

Deadline: 
Fri, 2014-10-24 16:00

ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4 ในหัวข

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวดเรื่องสั้น แนวคิด "เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์"

ประกวดเรื่องสั้น แนวคิด "เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์"

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น แนวคิด "เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์"  (No Drink – No Drunk – No Dead) ชิงเ

Deadline: 
Mon, 2014-08-25 16:00

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558

ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง "ธรรมะคือคุณากร" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้"

ประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้"

โครงการพัฒนามัลติมีเดีย สุขพอที่พ่อให้ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยม และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้" ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล

Deadline: 
Thu, 2014-07-31 16:00

ประกวดนักเขียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ "Young Science Writer 2014"

ประกวดนักเขียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ "Young Science Writer 2014"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักเขียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี ๒๕๕๗ "Young Science Writer 2014" ในหัวข้อ “เทคโนโลยีอนาคตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแ

Deadline: 
Mon, 2014-09-01 16:00

ประกวดรางวัลวรรณกรรม “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 11

ประกวดรางวัลวรรณกรรม “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 11

นานมีบุ๊คส์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดวรรณกรรม รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 11 ปี 2557 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท 

Deadline: 
Tue, 2014-12-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.