^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ชพส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking" ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2014-10-15 16:00

ประกวดบทความ เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม”

ประกวดบทความ เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม”

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติคุณหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม” ในโอกาสงาน“ฉลองครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บ

Deadline: 
Fri, 2014-09-19 08:40

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมล

Deadline: 
Mon, 2014-12-01 16:00

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How we bring back the Smile to Thailand”

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How we bring back the Smile to Thailand”

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมกับเมืองไทย Smile Club, ZEN, TK Park, The 1 Card, EVA Airways และ ISIS Education, UK ขอเชิญนักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียง

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย” เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ชิงรางวัลออมสิน อวอร์ด พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 105,000 บาท และเกียรติบัตรออมสิน อวอร์ด

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลของ ททท.”

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลของ ททท.”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญพนักงาน ลูกจ้าง ททท และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญหัวข้อ “ธรรมาภิบาลของ ททท.” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๖,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ”

บริษัทนิกรเทคโนการเกษตร จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ” ชิงทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 70,0

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน”

ประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัด

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2

ประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2

โมเดิร์นไนน์การ์ตูน ร่วมกับ กลุ่ม ปตท ขอเชิญระดับประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต" ชิงทุนการพัฒนาผลงาน พร้อมเกียรติบัตร และทัศนศึกษานวัตกร

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 18:00

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู เนท่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชส

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.