^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐ

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2016-05-31 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2016-05-16 16:00

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-06-10 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2559 : Young Thai Artist Award 2016"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2559 : Young Thai Artist Award 2016"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2559 : Young Thai Artist Award 2016" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,300,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดในโครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน "Human Rights : คนเท่ากัน"

ประกวดในโครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน "Human Rights : คนเท่ากัน"

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน "Human Rights : คนเท่ากัน" ชิงรางวัลทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 16:00

ประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า"

ประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า"

โครงการ CSR สายงานการเงิน การประปานครหลวง ขอเชิญนักเรียน อายุระหว่าง 10- 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 16:00

ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”

ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก”

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก”

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และออกอากาศในรายการ คร

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559

ประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559

หนังสือรพี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2016-05-04 12:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod