^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม"

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2015-09-18 16:00

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2015-11-30 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทศบาลที่ฉันอยากเห็น”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทศบาลที่ฉันอยากเห็น”

ดร.กณพ เกตุชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด  ขอเชิญนักเรียน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทศบาลที่ฉันอยากเห็น” ชิงทุนการศึกษา “ทุนสมนึ

Deadline: 
Fri, 2015-07-24 16:00

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก หัวข้อ “พระสงฆ์สาวกศาสดา”

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง “พระสงฆ์สาวกศาสดา” เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2015-09-18 16:00

ประกวดเรียงความระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม"

ประกวดเรียงความระดับชาติ ประจำปี 2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ PEA ปี 2558

ประกวดบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ PEA ปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ 11 สถาบัน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ในงานประชุมวิชาการ PEA ปี 2558 (PEA Conference 2015) "เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคต" ชิงรางวัลมูลค่

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย

ประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Wiki Loves X in Thailand 2015 เพื่อส่งเสริมการใช้วิกิพีเดียภาษาไทยในสถานศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมโ

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดตั้งชื่อห้องประชุมภายในอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลประทาน

ประกวดตั้งชื่อ ห้องประชุมใหม่ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อห้องประชุมใหม่ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง ประกอบด้วย ห้องประชุม 500 ที่นั่ง และ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง ชิงรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรต

Deadline: 
Fri, 2015-07-31 16:00

ประกวดวรรณกรรม แนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน”

ประกวดวรรณกรรม แนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน”

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในกรอบแนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน” ชิงทุนการศึ

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"

พอร์โต้ ชิโน่ (Porto Chino) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน" วึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “Porto Chino Book Fair ครั้งที่ 2” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.