^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย” เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ชิงรางวัลออมสิน อวอร์ด พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 105,000 บาท และเกียรติบัตรออมสิน อวอร์ด

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลของ ททท.”

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลของ ททท.”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญพนักงาน ลูกจ้าง ททท และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญหัวข้อ “ธรรมาภิบาลของ ททท.” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๖,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ”

บริษัทนิกรเทคโนการเกษตร จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ” ชิงทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 70,0

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน”

ประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัด

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2

ประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2

โมเดิร์นไนน์การ์ตูน ร่วมกับ กลุ่ม ปตท ขอเชิญระดับประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต" ชิงทุนการพัฒนาผลงาน พร้อมเกียรติบัตร และทัศนศึกษานวัตกร

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 18:00

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู เนท่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชส

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดรางวัล วรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ 4

ประกวดรางวัล วรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ 4

คณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคําแหง สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทสถาพรบุ๊คส์จํากัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แล

Deadline: 
Fri, 2014-10-24 16:00

ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4 ในหัวข

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวดเรื่องสั้น แนวคิด "เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์"

ประกวดเรื่องสั้น แนวคิด "เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์"

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น แนวคิด "เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์"  (No Drink – No Drunk – No Dead) ชิงเ

Deadline: 
Mon, 2014-08-25 16:00

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558

ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง "ธรรมะคือคุณากร" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod