^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่ว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” ชิงเงินรางวัลค่ารวมกว่า ๓๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2016-07-15 16:30

ประกวดคำขวัญ "อัตลักษณ์แห่งปทุมวัน"

ประกวดคำขวัญ "อัตลักษณ์แห่งปทุมวัน"

สำนักงานเขตปทุมวัน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ "อัตลักษณ์แห่งปทุมวัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไป

รางวัลการประกวด

Deadline: 
Fri, 2016-07-15 16:00

ประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระด

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:30

ประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ครั้งที่ ๒ “แรงบันดาลใจจากภาพสู่กวีนิพนธ์”

ประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ครั้งที่ ๒ “แรงบันดาลใจจากภาพสู่กวีนิพนธ์”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ครั้งที่ ๒ “แรงบันดาลใจจากภาพสู่กวีนิพนธ์” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวด “คำคม คำโค๊ด” (Quotes Awards) หัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”

ประกวด “คำคม คำโค๊ด” (Quotes Awards) หัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “คำคม คำโค๊ด” (Quotes Awards) หัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Sat, 2016-07-30 16:00

ประกวดต้นฉบับนวนิยายขนาดสั้น "รางวัลประภัสสร เสวิกุล"

ประกวดต้นฉบับนวนิยายขนาดสั้น "รางวัลประภัสสร เสวิกุล"

NANMEEBOOKS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับนวนิยายขนาดสั้น "รางวัลประภัสสร เสวิกุล" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐ

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2016-05-31 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-06-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.