^ Back to Top

ประกวดงานเขียนเยาวชน "รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13"

ประกวดงานเขียนเยาวชน "รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13"

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชน อายุ 13 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน "รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13" หัวข้อ "จักรวาลในตัวฉัน" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 21,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมการอบรมการเขียน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์และโยนิโสมนสิการ
 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใคร่ครวญชีวิตและตนเอง เพื่อแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อส่งเสริมความคิด เขียน อ่าน ของเยาวชนอย่างมีกำลังใจและพื้นที่ฝึกฝน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณลักษณะทางธรรมวรรณศิลป์จากเยาวชน
 • เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่เหมาะสมแก่เยาวชนและสังคม

ผู้มีสิทธิส่งผลงาน
เยาวชนไทย อายุ 13 – 18 ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

กติกาการประกวด

 • ผลงานประเภท บทความ/ความเรียง
 • เนื้อหาจะต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวด ต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของตัวเองและสิ่งที่ตนเองเป็นได้ สามารถตอบคำถามหรืออธิบายที่มาของเนื้อหา
 • ความยาวขั้นต่ำ 2 หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน 6 หน้ากระดาษเอสี่ โดยไม่รวมหน้าข้อมูลของผู้เขียน
 • พิมพ์ด้วยขนาดอักษร 16 พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์
 • แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ในหน้าแรกของผลงานอย่างครบถ้วน
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx เท่านั้น
 • เขียนผลงานด้วยตัวเอง และส่งได้เพียงผลงานเดียว
 • ผลงานไม่เคยเผยแพร่ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

การส่งผลงาน

 • ส่งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือส่งทางกล่องข้อความ เพจเฟซบุ๊ค "สถาบันธรรมวรรณศิลป์" (www.facebook.com/khianpianchiwit) ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว
 • พร้อมแนบรายละเอียดของผู้เขียนตามที่ระบุในกติกาในไฟล์ผลงาน
 • ห้ามสมัครหรือส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากข้างต้นนี้โดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพหลอกว่าเป็นช่องทางสมัครการประกวดของโครงการ

กำหนดการ

 • ปิดรับผลงาน ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมลหรือกล่องข้อความเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก
 • ประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนมีนาคม 2567 และอบรมออนไลน์พร้อมมอบรางวัลในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2567
 • ผู้ได้รับคัดเลือกทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ในเรื่อง Self-Reflection Writing และรับคำแนะนำเพื่อพัฒนางานเขียนจากวิทยากร ผ่านการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หากไม่สามารถเข้าอบรมได้จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยโครงการจะพิจารณาผู้เขียนผลงานในลำดับถัดไปแทน

เงื่อนไขกำหนด

 • คำตัดสินของกรรมการและทีมงานเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียนและโครงการฯ สำหรับการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ต่อไป โดยผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ใบประกาศจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เขียน และทุนการศึกษาโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่โครงการ เมื่อได้รับสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน พร้อมรูปถ่าย หลังผ่านการอบรมจากโครงการแล้ว ซึ่งทีมงานจะติดต่อส่วนตัวกับผู้เขียนผลงานหลังจากประกาศผล

รางวัลการประกวด

 • รางวัลทุนการศึกษา จำนวน 6 รางวัล ทุนละ 3,500 บาท
 • ผู้ได้รับคัดเลือกทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ในเรื่อง Self-Reflection Writing และรับคำแนะนำเพื่อพัฒนางานเขียนจากวิทยากร ผ่านการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หากไม่สามารถเข้าอบรมได้จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยโครงการจะพิจารณาผู้เขียนผลงานในลำดับถัดไปแทน

หมายเหตุโครงการ

 • การเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2566 ไม่มีการ กรอกใบสมัคร หรือการสมัครเข้าร่วมก่อนส่งผลงาน แต่อย่างใด โปรดอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวดกับทางเราโดยเด็ดขาด
 • การเข้าร่วมการประกวดมีรูปแบบเดียวคือการส่งผลงานมาทางอีเมลหรือกล่องข้อความเพจเฟสบุ๊คของทางเรา พร้อมแนบข้อมูลผู้เขียนในหน้าแรกของไฟล์ ตามที่แจ้งข้างต้นเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล dhammaliterary@gmail.com
 • เฟซบุ๊ค "สถาบันธรรมวรรณศิลป์"

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันธรรมวรรณศิลป์

Total Prize Money: 
21,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
08 Sep 2023 08:30 to 31 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.