^ Back to Top

ประกวดบทความ

ประกวดบทความ หัวข้อ “จดหมายถึงพ่อ”

ประกวดบทความ หัวข้อ “จดหมายถึงพ่อ”

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ หัวข้อ “จดหมายถึงพ่อ” ชิงของรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกร

Deadline: 
Thu, 2020-10-15 16:30

ประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology"

ประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology"

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology" ชิงรางวัลมูลค่า 4,000 บาท ทุกเดือน

เงื่อนไขการส่งประกวดผลงาน

Deadline: 
Wed, 2020-12-30 16:30

ประกวดบทความ เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid – 19”

ประกวดบทความ เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid – 19”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid – 19” ชิงของรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2020-07-30 16:30

ประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้"

ประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้"

ไทยแอ็ค ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้" ชิงรางวัลต้นฉบับยอดเยี่ยมรวม 10,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2020-03-01 08:30

ประกวดบทความ "นักเล่าเรื่องวิ่ง by ThaiRun"

ประกวดบทความ "นักเล่าเรื่องวิ่ง by ThaiRun"

ThaiRun ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ "นักเล่าเรื่องวิ่ง by ThaiRun" ชิงเงินรางวัล และของที่ระลึก

หัวข้อการประกวด

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก”

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก”

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลกโดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษา

Deadline: 
Mon, 2019-09-02 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า"

ประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า"

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า" ชิงเงินราง

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:30

ประกวดบทความ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ โครงการ“ สวอ. ชวนเล่าเรื่อง พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ : Let’s talk about GIT Museum”

ประกวดบทความ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ โครงการ“ สวอ. ชวนเล่าเรื่อง พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ : Let’s talk about GIT Museum”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญ ประกวดนักเรียน นิสิต นักศึกษา สงผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ โครงการ“ สวอ.

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 16:00

ประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award"

ประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award"

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award" หัวข้อ "How to รักตัวเอง" ชิงค่าต้นฉบับ พร้อมลดค่าลงทะเบียนหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2019-03-31 16:00

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest "รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Fri, 2018-08-17 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดบทความ

Members Online

There are currently 0 users online.