^ Back to Top

ประกวดบทความ

ประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์"

ประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์"

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์" ชิงโล่รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ

Deadline: 
Wed, 2024-07-31 16:30

ประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 185,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2024-05-14 16:30

ประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

ประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

สำนักงานศาลปกครองโดยสำนักวิจัยและวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี ศาลปกครอง ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2024-06-15 16:30

ประกวดบทความโดยใช้ GENERATIVE AI หัวข้อเรื่อง "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข"

ประกวดบทความโดยใช้ GENERATIVE AI หัวข้อเรื่อง "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข"

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความโดยใช้ GENERATIVE AI หัวข้อเรื่อง "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข" เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจําปี 2557

Deadline: 
Mon, 2024-01-08 16:30

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่"

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่"

สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่" เนื่องในโอกาส นิทรรศการ 80 ปี เจ้าชายน้อยสัญจร เชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล พร

Deadline: 
Fri, 2023-11-24 (All day)

ประกวดงานเขียนเยาวชน "รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13"

ประกวดงานเขียนเยาวชน "รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13"

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชน อายุ 13 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน "รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13" หัวข้อ "จักรวาลในตัวฉัน" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 21,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมการอบรมการเขียน

Deadline: 
Sun, 2023-12-31 16:30

ประกวดบทความโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2566

ประกวดบทความโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2566

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี) และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2023-04-24 16:30

ประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Mon, 2023-05-15 16:30

ประกวดบทความพร้อมภาพประกอบ ในหัวข้อ "เป็นนักสร้างสรรค์มันเจ็บปวดแบบนี้!"

ประกวดบทความพร้อมภาพประกอบ ในหัวข้อ "เป็นนักสร้างสรรค์มันเจ็บปวดแบบนี้!"

Thinkster และ BrandThink ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความพร้อมภาพประกอบ ในหัวข้อ "เป็นนักสร้างสรรค์มันเจ็บปวดแบบนี้!" ชิงรางวัล พร้อมได้รับการเผยแพร่ลงช่องทางของ BrandThink

ข้อกำหนด

Deadline: 
Sun, 2022-11-20 16:30

ประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs"

ประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs"

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs" หัวข้อ "หากได้เป็นผู้ว่าฯ จะส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่

Deadline: 
Mon, 2022-07-25 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดบทความ

Members Online

There are currently 0 users online.