^ Back to Top

ประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 185,000 บาท

ประเภทผู้ส่งบทความเข้าประกวด

 • ประเภทที่ 1 บุคลากรในสถาบันการศึกษา
 • ประเภทที่ 2 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
 • ประเภทที่ 3 นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • ประเภทที่ 4 นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาโท
 • ประเภทที่ 5 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

 • บทความวิชาการมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหัวข้อ (Theme) ตัวอย่างเช่น การให้และรับสินบท การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม กฎหมาย
 • ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) การเสริมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม
 • ในการป้องกันการทุจริต บทบาทของเด็กและเยาวชนในการป้องกันการทุจริต ธรรมาภิบาลในองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • บทความวิชาการที่ส่งเข้าร่วมการประกวดจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน
 • บทความวิชาการเป็นผลงานที่ดำเนินการอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567
 • ผู้ส่งบทความวิชาการต้องนำส่งบทความต้นฉบับ ประกอบด้วย
  • ต้นฉบับบทความภาษาไทย หรือต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยแบบอักษณ TH SasabumPSK ขนาดอักษร 16 เนื้อหา 10-25 หน้า (กระดาษ A4) (รวมภาพประกอบและตาราง)
  • บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (กรณีต้นฉบับบทความเป็นภาษาไทยให้จัดทำบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษส่งด้วย)
  • การอ้างอิงใช้รูปแบบ APA 7
  • ให้ระบุว่ามีการใช้ Chat GPT ประกอบการเขียนบทความหรือไม่ ถ้าใช้ให้ระบุว่าประกอบการเขียนในขั้นตอนใด
 • ผู้ส่งบทความวิชาการต้องนำส่งบทความในรูปแบบ Miorosoft Word และ PDF ผ่านทางอีเมล์ (nacc.com)

กำหนดเปิดรับบทความวิชาการเข้าร่วมประกวด
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 14 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ

 • นกรณีที่ผลการพิจารณาคัดเลือกบทความของคณะทำงานฯ มีบทความที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลในระดับใดก็ตามเกิน 1 บทความ บทความที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล บทความส่วนที่เหลือจะได้รับรางวัลในลำดับถัดไป โดยบทความที่ได้รับรางวัลจะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 • ในกรณีที่ไม่มีบทความใดได้คะแนนการประเมินถึง 90 คะแนน หรือไม่มีบทความที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะมีการคัดเลือกบทความอื่นที่เหลือให้ได้รับรางวัลอื่นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรือเพิ่มจำนวนรางวัลชมเชยภายใต้จำนวนเงิน รางวัลที่เหลืออยู่ตามความเหมาะสม
 • บทความที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช.

รางวัลการประกวด (แบ่งตามแต่ละประเภทการประกวด)

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณบุญญาพร สุขสำราญ โทร. 02 528 4800 ต่อ 4702

Total Prize Money: 
185,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Mar 2024 08:30 to 14 May 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.