^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดดนตรี The Brio Music Chill Challenge #1

ประกวดดนตรี The Brio Music Chill Challenge #1

The Brio ร่วมกับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "มิวสิคชิลชาเลนจ์ ครั้งที่ 1" @ The Brio หรือ The Brio Music Chill Challenge #1 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท เพื่อก

Deadline: 
Sun, 2014-11-16 18:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี"

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 450,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2014-11-11 16:00

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “ลอง RC”

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “ลอง RC”

บริษัท สากลเบเวอเร็ดจ์ จำกัด ภายใต้แบรน RC COLA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “ลอง RC”ความยาว 30-40 วินาที ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2014-12-03 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ “วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม”

ประกวดตราสัญลักษณ์ “วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ “วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวด “นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”

ประกวด “นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”

บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประก

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 12:00

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่าเพื่อการสูบน้ำ

มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน

Deadline: 
Thu, 2014-11-20 15:30

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า”

21th Jewelry Season Design Contest

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท พร้อ

Deadline: 
Thu, 2015-01-15 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล”

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล”

วิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล” ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิทยาศา

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดออกแบบ SYS Student Design Contest 2014 “STEELABLE”

SYS Student Design Contest 2014

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ ประกวดออกแบบ SYS Student Design Contest 2014 “STEELABLE” สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท พร้อ

Deadline: 
Thu, 2014-10-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.