^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดหนังสั้น 3K Short Film Awards#1 ตอน “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน”

ประกวดหนังสั้น 3K Short Film Awards#1 ตอน “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน”

3K แบตเตอรี่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวดหนังสั้น 3K Short Film Awards#1 ตอน “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2014-10-20 16:00

ประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

ประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2557 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึ

Deadline: 
Thu, 2014-09-25 16:00

ประกวด Talk Show "เดี่ยวไมโครโฟน... ให้โดนเรื่องสิทธิ"

ประกวด Talk Show "เดี่ยวไมโครโฟน... ให้โดนเรื่องสิทธิ"

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิตนัก ศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Talk Show "เดี่ยวไมโครโฟน... ให้โดนเรื่องสิทธิ" ชิงรางวัลมูค่ารวมกว่า 60,000 บาม พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2014-08-29 16:00

ประกวดสื่อออนไลน์ ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2014

BETAGRO Food Safety Society 2014

เบทาโกร (BETAGRO) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อออนไลน์ ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2014 : เบทาโกรร่วมสร้างสังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร และพร้อมทริปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

Deadline: 
Sat, 2014-09-20 (All day)

ประกวดออกแบบ Character "แจ้งเกิด..นักออกแบบ Character"

ประกวดออกแบบ Character "แจ้งเกิด..นักออกแบบ Character"

อุทยานการเรียนรู้ TKpark ขอเชิญนิสิน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Character "แจ้งเกิด..นักออกแบบ Character" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2014-09-18 18:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ชิงรางวัลมูค่ารวมกว่า

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน"

ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน"

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" ในการต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

Deadline: 
Wed, 2014-09-17 16:30

ประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง

ประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัล 

เงื่อนไขการประกวด

Deadline: 
Fri, 2014-09-12 16:00

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM International Collegiate Programming Contest

ACM International Collegiate Programming Contest

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM International Collegiate ชิงรางวัลมทูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 2014 ACM-ICP

Deadline: 
Mon, 2014-09-08 16:00

ประกวดออกแบบบ้าน Con-F Contest : House Plan Design 2014

Con-F Contest : House Plan Design 2014

บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน Con-F Contest : House Plan Design 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2014-10-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.