^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

แข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019

แข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019

บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ กลุ่มธนาคารเมย์แบงก์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019 ภายใต้แนวคิด "CHALLENGE OF CHOICE" ชิงเงินรางวั

Deadline: 
Sat, 2019-06-15 16:30

ประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์”

ประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์” เพื่อส่งเสริม อนุรักษณ์ และสืบสานวัฒนธรรมประ

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 16:00

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:00

ประกวดออกแบบบ้านลักชัวรี่ – THE PHENOMENON 2 ภายใต้โจทย์ “URBAN | NATURE | LUXURY”

ประกวดออกแบบบ้านลักชัวรี่ – THE PHENOMENON 2 ภายใต้โจทย์ “URBAN | NATURE | LUXURY”

ACARA และ EMPEROR ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และนักออกแบบรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านลักชัวรี่ – THE PHENOMENON 2 ภายใต้โจทย์ “URBAN | NATURE | LUXURY” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2019-05-22 16:00

ประกวดหนังสั้น ประจำปี 2562 หัวข้อ "ครูสร้างฅน"

ประกวดหนังสั้น ประจำปี 2562 หัวข้อ "ครูสร้างฅน"

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหน

Deadline: 
Fri, 2019-05-17 16:00

ประกวด “Craft Content Creator”

ประกวด “Craft Content Creator”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Craft Content Creator” ภายใต้แนวคิด “การสร้างเรื่องเล่าภูมิปัญญางานหัตถกรรมและนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ : Retelling the Detailing”

Deadline: 
Wed, 2019-05-08 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมใ

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน

โครงการชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่นำไปสู่การพัฒนา

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:00

ประกวด "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 : Young Thai Science Ambassadors"

ประกวด "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 : Young Thai Science Ambassadors"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 :

Deadline: 
Fri, 2019-05-17 16:00

ประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง

ประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง "Idea จัดหนัก Design จัดเต็ม" ภายใต้แนวคิด “ของที่ระลึกจังหวัดระยองจากพลาสติกชีวภาพ” ชิ

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 17:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.