^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชินักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 (All day)

ประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน”

ประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2021-06-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 760,00 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2021-04-04 16:30

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่ากับชีวิตความเป็นอยู่: ร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติและโลกของเรา"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่ากับชีวิตความเป็นอยู่: ร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติและโลกของเรา"

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่ากั

หมดเขต: 
จ, 2021-03-22 23:00

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2021-03-22 16:30

ประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง หัวข้อ "ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา"

ประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง หัวข้อ "ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา"

เทศบาลเมืองปากช่อง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง หัวข้อ "ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
อ, 2021-03-16 16:30

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 560,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality"

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 16:30

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ "THAC National Mediation Competition 2021"

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์  "THAC National Mediation Competition 2021"

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์  "THAC National Mediation Competition 2021" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2021-03-23 17:00

ประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

กรมส่งเสริมคุณภาพยและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมยกีย

หมดเขต: 
พ, 2021-03-10 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod