^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดออกแบบบ้านลักชัวรี่ – THE PHENOMENON 2 ภายใต้โจทย์ “URBAN | NATURE | LUXURY”

ประกวดออกแบบบ้านลักชัวรี่ – THE PHENOMENON 2 ภายใต้โจทย์ “URBAN | NATURE | LUXURY”

ACARA และ EMPEROR ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และนักออกแบบรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านลักชัวรี่ – THE PHENOMENON 2 ภายใต้โจทย์ “URBAN | NATURE | LUXURY” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2019-05-22 16:00

ประกวดหนังสั้น ประจำปี 2562 หัวข้อ "ครูสร้างฅน"

ประกวดหนังสั้น ประจำปี 2562 หัวข้อ "ครูสร้างฅน"

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหน

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-17 16:00

ประกวด “Craft Content Creator”

ประกวด “Craft Content Creator”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Craft Content Creator” ภายใต้แนวคิด “การสร้างเรื่องเล่าภูมิปัญญางานหัตถกรรมและนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ : Retelling the Detailing”

หมดเขต: 
พ, 2019-05-08 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมใ

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน

โครงการชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่นำไปสู่การพัฒนา

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-19 16:00

ประกวด "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 : Young Thai Science Ambassadors"

ประกวด "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 : Young Thai Science Ambassadors"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 :

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-17 16:00

ประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง

ประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง "Idea จัดหนัก Design จัดเต็ม" ภายใต้แนวคิด “ของที่ระลึกจังหวัดระยองจากพลาสติกชีวภาพ” ชิ

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 17:30

ประกวดบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ประกวดบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญ เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมและประกวดบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-05 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ไอเดียปราบยุง”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ไอเดียปราบยุง”

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ไอเดียปราบยุง” ความยาว 3 - 5 นาที ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา”

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” ชิงเงินรางวัล พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ

หมดเขต: 
อา, 2019-04-28 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.