^ Back to Top

Privacy Policy

ท่านตกลงที่จะผูกพัน และ ยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด เงื่อนไขในการใช้ข้อมูล ในการใช้บริการผ่านทางเว็บไซด์ของเรานั้น จึงขอให้ท่านอ่านอย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซด์นี้ หากท่านไม่ตกลงผูกพัน หรือ ยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดของเรา กรุณาอย่าใช้ เว็บไซด์นี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึง ข้อมูลที่ท่านสามารถเข้าถึง หรือ รวบรวมในระหว่างที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ และ เพื่อวัตถุประสงค์ของเราในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยสมัครใจ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ชื่อ ที่อยู่ เพศ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ วันเดือนปีเกิด ระดับการศึกษา

เราจะไม่ทำการขาย ให้เช่า หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือ เพื่อประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อทำการวิเคราะห์ด้านการตลาด และ การวิจัยเพื่อให้เราสามารถทำการพัฒนาบริการของเรา
2. เพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของท่าน
3. จัดส่งสิ่งพิมพ์ เอกสารตอบโต้ การให้ข้อมูลทางอีเมลล์ ข้อมูลใหม่ หรือ การแจ้งข่าวสารให้แก่ท่าน

หากท่านมีข้อคิดเห็น หรือ คำถามเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ยินดีให้ท่านส่งข้อสงสัย และ คำแนะนำ ถึงเราตามแบบฟอร์มแสดงข้อคิดเห็น ที่นี่

* นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม จาก ทีมงาน คอนเทสต์วอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

Members Online

There are currently 0 users online.