^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Hope for a better life"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Hope for a better life"

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Hope for a better life" เนื่องในวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก (World Lymphoma Awareness Day) ชิงเงินรางวัลม

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022"

ประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022"

ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022" ภายใต้หัวข้อ "ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้: นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา" ชิงเงินราง

หมดเขต: 
ศ, 2022-08-05 16:30

ประกวดเขียนบอกโทษของกัญชาและยาเสพติด "โครงการ บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน"

ประกวดเขียนบอกโทษของกัญชาและยาเสพติด "โครงการ บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน"

ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D-new media) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบอกโทษของกัญชาและยาเสพติด "โครงการ บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

ประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร

ประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พัฒนาบรรณกิจ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบั

หมดเขต: 
พ, 2022-08-10 16:59

ประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022"

ประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022"

MBK Center ร่วมกับ TACGA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2022-07-15 18:00

ประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST"

ประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST"

Hylife Developments ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST" ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน" ชิงเงินร

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 16-25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
พ, 2022-07-27 16:30

ประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen"

ประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen"

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (สศท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 730,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และโ

หมดเขต: 
อา, 2022-07-24 16:30

ประกวดศิลปะด้วยเทคนิค Digital Art ในหัวข้อ "พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน"

ประกวดศิลปะด้วยเทคนิค Digital Art ในหัวข้อ "พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน"

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะด้วยเทคนิค Digital Art ในหัวข้อ "พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod