^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดผลงานศิลปกรรม "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ผ่านหลักธรรม แนวคิด หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา"

ประกวดผลงานศิลปกรรม "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ผ่านหลักธรรม แนวคิด หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเยาวชนอายุ 18 - 25 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปกรรม "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปก

Deadline: 
Fri, 2019-06-28 17:00

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2019-04-26 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU

ประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร

Deadline: 
Mon, 2019-04-15 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา อายุระหว่าง 15 - 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Tue, 2019-03-26 16:00

ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ"

ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ"

กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย หัวข้อ “LANNA CATH SHOW : DESIGN CONTEST”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย หัวข้อ “LANNA CATH SHOW : DESIGN CONTEST”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย หัวข้อ “LANNA CATH SHOW : DESIGN

Deadline: 
Sun, 2019-03-31 16:00

ประกวดออกแบบผลงาน “Inspire In Style Design Contest 2019”

ประกวดออกแบบผลงาน “Inspire In Style Design Contest 2019” Revitalize your ‘Outdoor Living’ in your campus

SCG ขอเชิญนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลงาน “Inspire In Style Design Contest 2019” Revitalize your ‘Outdoor Living’ in your campus ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมสัมผัสงานสถาปัต

Deadline: 
Thu, 2019-04-11 16:00

แข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019"

แข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019"

Grab ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019" หัวข้อ "กรุงเทพ ชีวิตดีๆ ที่มี Grab" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสมาเข้าร่วมโครงการ Marketing Trainee

Deadline: 
Mon, 2019-03-11 16:00

ประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9"

ประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

รายละเอียดในการส่งผลงานเข้าประกวด

Deadline: 
Wed, 2019-03-27 17:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019

กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กล้วยน้ำไท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัท และนักออกแบบร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019 หัวข้อ

Deadline: 
Fri, 2019-04-19 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.