^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

ประกวดการออกแบบเกม (AR) โดยนำเทคโนโลยี Augmented Reality เข้ามาประยุกต์ใช้

ประกวดการออกแบบเกม (AR) โดยนำเทคโนโลยี Augmented Reality เข้ามาประยุกต์ใช้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเกม (AR) โดยนำเทคโนโลยี Augmented Reality เข้ามาประยุกต์ใช้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2022-02-21 18:00

ประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal"

ประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal"

Go Hair ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 2,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Tue, 2022-01-25 16:30

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 : Thailand Science Drama Competition 2022

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 : Thailand Science Drama Competition 2022

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 : Thailand Science Drama Competition 2022 ภายใต้หัวข้อ "Our Seas and Oc

Deadline: 
Mon, 2022-01-31 16:30

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-infor

Deadline: 
Mon, 2022-02-28 16:30

ประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย 2565 : Thailand Lanna Music Competition 2022

ประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย 2565 : Thailand Lanna Music Competition 2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย 2565 : Thailand Lanna Music Competition 2022 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 204,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2022-01-27 16:30

ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๑๐-๑๘ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" ชิงทุนการศึกษากว่า ๔๙,๐๐๐ บาท พ

Deadline: 
Fri, 2022-01-28 (All day)

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Mon, 2022-02-21 16:30

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 (วิดีโอคลิป)

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 (วิดีโอคลิป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 (วิดีโอคลิป) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2022-01-15 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU”

ประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2022-01-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.