^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4 ในหัวข

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมก

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ หัวข้อ“อัคราภิรักษศิลปิน : ธ ทรงสืบงานศิลป์ สร้างเกียรติภูมิ

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9"

ประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Sat, 2014-10-25 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน "HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 9"

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน "HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 9"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนัเรียนในระดับระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน "HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 9" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Sat, 2014-10-25 16:00

ประกวด STI Thailand Awards 2015

ประกวด STI Thailand Awards 2015

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และวิสาหกิจ สมัครเข้าร่วมการประกวด STI Thailand Awards 2015 ชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัลรและประกาศนียบัตร รับสมัครตั้งแต่วั

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี

ประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัคนเข้าร่วมการประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยร

Deadline: 
Mon, 2014-09-22 16:00

ประกวดหนังสั้น “ดรีมอีสาน: อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม” Dream Esan: Equity for Justice System Short Film Contest

Dream Esan: Equity for Justice System Short Film Contest

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน องค์กรส่งเสริมประชาธิปไตยที่ไม่แสวงกำไรจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม(ศนธ.ยธ.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย

Deadline: 
Tue, 2014-08-26 16:00

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

กระเบื้อง CAMPANA ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกระเบื้อง Young Creative Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท 

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดเว็บไซต์และแอนิเมชั่น "WMC 2014"

ประกวดเว็บไซต์และแอนิเมชั่น  "WMC 2014"

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์และแอนิเมชั่น  "WMC 2014" ครั้งที่ 6 ในงาน TNI Day ชิงรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2014-07-28 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.