^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู เนท่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชส

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สื่อถึงนมโรงเรียนที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านดนตรี ทางด้านการกีฬา หรือทางด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สื่อถึงนมโรงเรียนที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านดนตรี ทางด้านการกีฬา หรือทางด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่"

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สื่อถึงนมโรงเรียนที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านดนตรี ทางด้านการกีฬา หรือทางด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Thu, 2014-08-21 03:53

ประกวดหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา “เทศกาลอาหารทะเลบางเสร่ เสน่ห์หางเครื่อง ครั้งที่ 1”

ประกวดหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา “เทศกาลอาหารทะเลบางเสร่ เสน่ห์หางเครื่อง ครั้งที่ 1”

จังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา ในงาน “เทศกาลอาหารทะเลบางเสร่ เสน่ห์หางเครื่อง ครั้งที่ 1” ชิงรางวั

Deadline: 
Sat, 2014-09-20 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ชิงรางวัลมูค่ารวมกว่า

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน"

ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน"

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" ในการต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

Deadline: 
Wed, 2014-09-17 16:30

ประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง

ประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัล 

เงื่อนไขการประกวด

Deadline: 
Fri, 2014-09-12 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฮูปแต้มอีสาน"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฮูปแต้มอีสาน"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนหนงเรื่อวิทยา จังหงวัดขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคอีสาน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฮูปแต้มอี

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สังกัดสำนักงานบริหารองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Sto

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "นิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ ๒๑"

ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "นิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ ๒๑"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "นิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ ๒๑" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Tue, 2014-08-26 16:00

ประกวดดนตรี Asian Beat Acoustic 2014

ประกวดดนตรี Asian Beat Acoustic 2014

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี Asian Beat Acoustic 2014 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่ง Asian Beat Competition Grand Final 2014 เมืองโตเกียว ประเทศญี

Deadline: 
Sun, 2014-08-24 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.