^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 560,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2021-04-30 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality"

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2021-04-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

กรมส่งเสริมคุณภาพยและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมยกีย

Deadline: 
Wed, 2021-03-10 16:30

แข่งขัน "British KickStart 2021"

แข่งขัน "British KickStart 2021"

British College โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าเข้าร่วมการแข่งขัน "British KickStart 2021" ชิงรางวัล

ประเภทการแข่งขัน

Deadline: 
Thu, 2021-03-04 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต "Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 - Prysmian For The Future"

ประกวดออกแบบมาสคอต "Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 - Prysmian For The Future"

Prysmian Thailand (พริสเมยีน ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 - Prysmian For The Future" ภายใต้แนวคิด "Prysmian Group ผู้นําด้านสายเคเบิลอันดับ

Deadline: 
Fri, 2021-04-09 16:30

ประกวดเรียงความเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ "Thailand Mental Health Awareness Writing Competition 2021

ประกวดเรียงความเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ "Thailand Mental Health Awareness Writing Competition 2021

Youths Empower Youths ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ "Thailand Mental Health Awareness Writing Competition 2021" ชิงรางวัลรวมมูลค่า 8,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล

Deadline: 
Wed, 2021-03-31 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 : KMUTNB Innovation Awards 2021

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 : KMUTNB Innovation Awards 2021

สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 : KMUTNB Innovation Awards 2021 ชิงถ้

Deadline: 
Mon, 2021-03-08 (All day)

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น"

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยา

Deadline: 
Sat, 2021-03-27 16:30

ประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers

ประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่

Deadline: 
Wed, 2021-03-10 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.