^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกีย

Deadline: 
Mon, 2024-03-11 16:30

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" หัวข้อ "ชีวิตที่ว้าวุ่น..ใช้สติ สมาธิ ค้ำจุน..ช่วยหาทางออกได้"

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" หัวข้อ "ชีวิตที่ว้าวุ่น..ใช้สติ สมาธิ ค้ำจุน..ช่วยหาทางออกได้"

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเชิญนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" หัวข้อ "ชีวิตที่ว้าวุ่น..ใช้สติ สมาธิ ค้ำจุน..ช่วยหาทางออกไ

Deadline: 
Fri, 2024-03-15 16:30

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทเด็กและเยาวชน "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทเด็กและเยาวชน "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ห้องเรียนสู้ฝุ่น ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประ

Deadline: 
Sun, 2024-03-31 (All day)

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค" ชิงรางวัล

Deadline: 
Fri, 2024-04-05 16:30

ประกวดงานเขียน "เรื่องสั้นหักมุม" ครั้งที่ 3

ประกวดงานเขียน "เรื่องสั้นหักมุม" ครั้งที่ 3

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน "เรื่องสั้นหักมุม" ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2024-03-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมเขตเมืองกระบี่ ในหัวข้อ “Muang-Bi Life View : ชีวิตของเมืองกระบี่” ครั้งที่ ๒

เทศบาลเมืองกระบี่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมเขตเมืองกระบี่ ในหัวข้อ “Muang-Bi Life View : ชีวิตของเมืองกระบี่” ครั้งที่ ๒ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Mon, 2024-03-11 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "เล่นใหญ่ให้เห็นฝุ่น"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "เล่นใหญ่ให้เห็นฝุ่น"

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "เล่นใหญ่ให้เห็นฝุ่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2024-03-07 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"

ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"

เมืองพัทยา ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024" ชิ

Deadline: 
Wed, 2024-04-17 16:00

แข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ "2024 Innovative Science Toys Competition : Paper Science Toys"

แข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ "2024 Innovative Science Toys Competition : Paper Science Toys"

กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.) ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้น

Deadline: 
Tue, 2024-04-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.