^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ ๑

ประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ ๑

หอศิลป์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ "ด้วยรักษ์และเมตตา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน

Deadline: 
Sun, 2024-03-31 16:00

แข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบ "Thailand Design Creator Competition 2024"

แข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบ "Thailand Design Creator Competition 2024"

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบ "Thailand Design Creator Competition 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2024-02-29 16:30

แข่งขันความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office "MOS Olympic Thailand Competition 2024"

แข่งขันความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office "MOS Olympic Thailand Competition 2024"

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office "MOS Olympic Thailand Competition 2024" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเหร

Deadline: 
Thu, 2024-02-29 16:30

ประกวดวงดนตรี "TK Music Contest Festival" ตอน Fandom แฟนฉัน

ประกวดวงดนตรี "TK Music Contest Festival" ตอน Fandom แฟนฉัน

TKpark Yala ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "TK Music Contest Festival" ตอน Fandom แฟนฉัน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2024-02-09 16:30

ประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒"

ประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒" หัวข้อ "สีสัน Thailand-CEF" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๔,๐๐๐ บาท และประ

Deadline: 
Tue, 2024-02-13 23:59

ประกวดไอเดีย "นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม Season 3"

ประกวดไอเดีย "นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม Season 3"

ภาควิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม Season 3" ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Fri, 2024-03-22 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "สําเภาเกมส์"

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "สําเภาเกมส์"

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมเกณฑ์การประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "ส

Deadline: 
Wed, 2024-01-24 01:13

ประกวดออกแบบ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" (ชุดลำลอง)

ประกวดออกแบบ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" (ชุดลำลอง)

จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" (ชุดลำลอง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2024-02-11 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕๕,๐๐๐ บาท พร้อ

Deadline: 
Fri, 2024-05-31 16:30

แข่งขันแก้ไขปัญหาธุรกิจ "CA-ASE Case Competition 2024"

แข่งขันแก้ไขปัญหาธุรกิจ "CA-ASE Case Competition 2024"

CA-ASE ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแก้ไขปัญหาธุรกิจ "CA-ASE Case Competition 2024" ชิงเงินรางวัลและสิทธิประโยชน์มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2024-02-08 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.