^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

หมดเขต: 
อา, 2018-07-15 16:00

ประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ ๓

ประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ ๓

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ ๓ หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ

หมดเขต: 
ศ, 2023-01-13 16:30

ประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชิงเง

หมดเขต: 
อ, 2022-12-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ฯ จังหวัดลําปาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2022-12-05 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ "บริโภค พอนิยม" #ใช้สติให้ฟินเลิกอินวัตถุ

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ "บริโภค พอนิยม" #ใช้สติให้ฟินเลิกอินวัตถุ

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.

หมดเขต: 
พ, 2023-05-10 16:30

ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา"

ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา"

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป TikTok หัวข้อ "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานทูลกระห

หมดเขต: 
ศ, 2022-12-23 16:30

ประกวดวงดนตรี "PSC Young Music Challenge 2022"

ประกวดวงดนตรี "PSC Young Music Challenge 2022"

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1 ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ปวช.

หมดเขต: 
พ, 2022-12-07 16:30

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า"

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า"

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2022-11-30 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด "YNAC Creative Challenge"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด "YNAC Creative Challenge"

ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด "YNAC Creative Challenge" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรออนไลน์ และรางวัลทุนสนับสนุนการทําสื่อ

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition"

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition" ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-18 12:00

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.