^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

หมดเขต: 
อา, 2018-07-15 16:00

ประกวด "Hackathon: Isan Culture Re-creation"

ประกวด "Hackathon: Isan Culture Re-creation"

Cultural Map Thailand ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "Hackathon: Isan Culture Re-creation" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2023-12-22 16:30

แข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024"

แข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
ศ, 2024-01-19 16:30

ประกวดผลงานด้านดนตรีและภาพยนตร์ "BUKA Project ภายใต้โครงการ SENANG"

ประกวดผลงานด้านดนตรีและภาพยนตร์ "BUKA Project ภายใต้โครงการ SENANG"

สํานักงาน สมาคมผู้เฝ้ามองแห่งเมือง เพื่อสร้างสรรค์สังคม (THE LOOKER) ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สมัครเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านดนตรีและภาพยนตร์ "BUKA Project ภายใต้โครงการ SENANG" ชิงเง

หมดเขต: 
อา, 2023-12-10 16:30

ประกวดคลิปข่าว หัวข้อ "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย"

ประกวดคลิปข่าว หัวข้อ "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย"

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปข่าว หัวข้อ "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย" ชิงเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-12-18 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)

สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2024-01-31 16:30

ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม"

ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม"

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเชิญนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก.

หมดเขต: 
ส, 2023-12-30 16:30

ประกวดออกแบบโซฟา "NATUZZI EDITIONS SOFA Design Contest"

ประกวดออกแบบโซฟา "NATUZZI EDITIONS SOFA Design Contest"

บุญถาวร LIFESTYLE furniture ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโซฟา "NATUZZI EDITIONS SOFA Design Contest" คอนเซ็ปต์ "THE TRAVELLER : BANGKOK" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2023-12-30 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2567 "Thailand Junior Water Prize 2024"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2567 "Thailand Junior Water Prize 2024"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2567 "Thailand Junior Water Prize 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2024-03-01 16:30

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2567 "GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2024"

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2567 "GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2024"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระถมศึกษา-มัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับนักเรียน ประจำปี 2567 "GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2024" ชิงเง

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.