^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

หมดเขต: 
อา, 2018-07-15 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย "Agri Plus Award 2019"

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย "Agri Plus Award 2019"

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย "Agri Plus Award 2019" ชิงเงินรา

หมดเขต: 
อา, 2019-03-31 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “รู้ รักษ์ ดินและน้ำตามรอยพ่อ”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “รู้ รักษ์ ดินและน้ำตามรอยพ่อ”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “รู้ รักษ์ ดินและน้ำตามรอยพ่อ”

หมดเขต: 
ศ, 2019-03-15 16:00

ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest"

ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest"

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest" ในโครงการ KU Happy life and Place of Memo

หมดเขต: 
พ, 2019-05-15 16:00

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019"

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019" หัวข้อ ชี

หมดเขต: 
ศ, 2019-03-29 16:00

แข่งขันโครงการ School Lab Thailand 2019

แข่งขันโครงการ School Lab Thailand 2019

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรร

หมดเขต: 
พฤ, 2019-02-28 (All day)

ประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

ประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2019-02-28 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "หนังรัก(ษ์)"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "หนังรัก(ษ์)"

เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มคนทำหนังสั้นโคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "หนังรัก(ษ์)" ชิงทุนการศึกษา

หมดเขต: 
ส, 2019-03-16 16:00

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒

ด้วยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

หมดเขต: 
อา, 2019-03-31 16:00

ประกวดออกแบบแนวความคิดของความเป็นร้านค้า "BUYING: Alternative designs for shops"

ประกวดออกแบบแนวความคิดของความเป็นร้านค้า "BUYING: Alternative designs for shops"

Non Architecture Competitions ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การประกวดออกแบบแนวความคิดของความเป็นร้านค้า "BUYING: Alternative designs for shops" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2019-04-27 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.