^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประเภทคลิปสั้น และ Tiktok

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประเภทคลิปสั้น และ Tiktok

กองบริหารการสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดทุกภาคส่วน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประเภทคลิปสั้น และ Tiktok ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 226,000 บาท พร้อมโล่รางวั

หมดเขต: 
พ, 2024-02-28 16:30

ประกวดนวัตกรรม "ต่อกล้าอาชีวะ" ปี 2567

ประกวดนวัตกรรม "ต่อกล้าอาชีวะ" ปี 2567

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ NECTEC และมูลนิธิสยามกัมมาจล ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "ต่อกล้าอาชีวะ" ปี 2567 ชิงทุนในการพัฒน

หมดเขต: 
ศ, 2024-01-19 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen"

คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen" ชิงทุนการศึกษาคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ PIM มูลค่าก

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม

ประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม" ประจำปีพุทธ

หมดเขต: 
อา, 2023-12-31 16:30

ประกวดภาพวาดระบายสี "Toyota Dream Car Art Contest 2024"

ประกวดภาพวาดระบายสี "Toyota Dream Car Art Contest 2024"

TOYOTA ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี "Toyota Dream Car Art Contest 2024" ภายใต้แนวคิด "รถยนต์ในฝัน : Your Dream Car" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 16:30

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๗ : Thailand Science Drama Competition 2024

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๗ : Thailand Science Drama Competition 2024

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์/ศูนย์วิทยาศาสตร์ ASPAC ในต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกว

หมดเขต: 
จ, 2024-01-29 16:30

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มุมสวยในสวนดอก ครั้งที่ ๒"

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มุมสวยในสวนดอก ครั้งที่ ๒"

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มุมสวยในสวนดอก ครั้งที่ ๒" ในวาระครบรอบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบั

หมดเขต: 
พ, 2024-01-31 16:30

ประกวดลวดลายโมโนแกรม "Dairy Home Monogram"

ประกวดลวดลายโมโนแกรม "Dairy Home Monogram"

Dairyhome Organic ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลวดลายโมโนแกรม "Dairy Home Monogram" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของสมนาคุณ

หมดเขต: 
อา, 2023-12-31 16:30

ประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย"

ประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย"

สโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจําปี ๒๕๖๗ ในหัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข"

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจําปี ๒๕๖๗ ในหัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข"

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงสนเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจําปี ๒๕๖๗ ในหัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข" เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ.

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod