^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขัน "SPU AI PROMPT MINI HACKATHON 2024"

แข่งขัน "SPU AI PROMPT MINI HACKATHON 2024"

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ อาชีวศึกษา (ปวช.) สมัครเข้าร่วมแข่

หมดเขต: 
ส, 2024-01-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ "WE ARE THAI บ้านเรามีอะไรดี"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ "WE ARE THAI บ้านเรามีอะไรดี"

ครูหมวกแดงปันยิ้ม ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ "WE ARE THAI บ้านเรามีอะไรดี" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2024-01-20 16:30

ประกวด Infographic ในหัวข้อ "การบริจาคโลหิต"

ประกวด Infographic ในหัวข้อ "การบริจาคโลหิต"

โครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic ในหัวข้อ "การบริจาคโลหิต" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2024-01-22 (All day)

ประกวดวีดิทัศน์สั้น (Short Video) ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "ก้าวพอดี : Thailand’s SDGs Hackathon" ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน

ประกวดวีดิทัศน์สั้น (Short Video) ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "ก้าวพอดี : Thailand’s SDGs Hackathon" ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์สั้น (Short Video) ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "ก้าวพอดี : Thailand’s SDGs Hackathon" ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

หมดเขต: 
อา, 2024-01-28 16:30

ประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น"

ประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น"

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น" ชิงรางวัล "ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ" พร้อมทุนการศึกษา

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 16:30

ประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ระดับเยาวชนกลุ่มภาคกลาง

ประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ระดับเยาวชนกลุ่มภาคกลาง

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมดนตรี-นาฏศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย และ Prelude Music Bookstore ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ในภาคกลาง สมัคร

หมดเขต: 
ศ, 2024-01-19 16:30

ประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2567

ประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2567

คุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2567 ชิงเหรียญรางวัล

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-08 16:30

ประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล "MU (x) Gamification Hackathon"

ประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล "MU (x) Gamification Hackathon"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล "MU (x) Gamification Hackathon" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10

หมดเขต: 
อา, 2024-02-04 16:30

แข่งขันไอเดียนวัตกรรม "Lotus’s HYPER HACK"

แข่งขันไอเดียนวัตกรรม "Lotus’s HYPER HACK"

Lotus’s ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Lotus’s HYPER HACK" ในโครงการเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมเปลี่ยนโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ไปสู่การเป็น SMART Community Center ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว

หมดเขต: 
อา, 2024-01-21 16:30

ประกวดบทความโดยใช้ GENERATIVE AI หัวข้อเรื่อง "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข"

ประกวดบทความโดยใช้ GENERATIVE AI หัวข้อเรื่อง "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข"

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความโดยใช้ GENERATIVE AI หัวข้อเรื่อง "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข" เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจําปี 2557

หมดเขต: 
จ, 2024-01-08 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.