^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ Impressive Andaman “อันดามันประทับใจไม่รู้ลืม”

ประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ Impressive Andaman “อันดามันประทับใจไม่รู้ลืม”

สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ร่วมกับ ชมรมธุรกิจถ่ายภาพอันดามัน ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ Impressive Andaman “อันดามันประท

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude”

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude”

โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช เชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude” ชิงทุนการศึกษา พร้อมพร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2019-04-08 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา อายุระหว่าง 15 - 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Tue, 2019-03-26 16:00

ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ"

ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ"

กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย หัวข้อ “LANNA CATH SHOW : DESIGN CONTEST”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย หัวข้อ “LANNA CATH SHOW : DESIGN CONTEST”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย หัวข้อ “LANNA CATH SHOW : DESIGN

Deadline: 
Sun, 2019-03-31 16:00

ประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9"

ประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

รายละเอียดในการส่งผลงานเข้าประกวด

Deadline: 
Wed, 2019-03-27 17:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019

กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กล้วยน้ำไท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัท และนักออกแบบร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019 หัวข้อ

Deadline: 
Fri, 2019-04-19 16:30

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 595,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

ประเภทผลงานศิลปกรรม

Deadline: 
Wed, 2019-05-15 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน”

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน และเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน” โครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารว

Deadline: 
Wed, 2019-03-20 16:00

ประกวดออกแบบ MASCOT กรมอุตุนิยมวิทยา

ประกวดออกแบบ MASCOT กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ MASCOT กรมอุตุนิยมวิทยา ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2019-03-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.