^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

ประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ชิงเงินรางวัลมากกว่า 700,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

เงื่อนไขการรับสมัคร

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม”

ประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม”

เมืองพัทยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดการออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส "Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z"

ประกวดการออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส "Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z"

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 17 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส "Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z" ชิง

Deadline: 
Wed, 2018-04-11 16:00

ประกวดแนวคิดธุรกิจ "Rubber Idea Challenge" โจทย์ "Thailand 4.0 Rubber Idea Rubber Entrepreneur"

ประกวดแนวคิดธุรกิจ "Rubber Idea Challenge" โจทย์ "Thailand 4.0 Rubber Idea Rubber Entrepreneur"

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ "Rubber Idea Challenge" โจทย์ "Thailand 4.0 Rubber Idea Rubber Entrepreneur" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,0

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายในงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

ประกวดภาพถ่ายในงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และใบเกียรติบัต

Deadline: 
Sun, 2018-04-08 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3"

ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 260,00

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 17:00

ประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST

ประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST "วันดีๆ ที่นิด้า ครั้งที่ 2 : One Fine day in NIDA # 2"

Deadline: 
Fri, 2018-03-30 16:00

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 ชิงทุนการศึกษามูลค่

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ในเขตภูมิภาคตะวันตก สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Fri, 2018-05-11 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.