^ Back to Top

นักเรียน

ประกวด Infographic ในหัวข้อ "การบริจาคโลหิต"

ประกวด Infographic ในหัวข้อ "การบริจาคโลหิต"

โครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic ในหัวข้อ "การบริจาคโลหิต" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2024-01-22 (All day)

ประกวดวีดิทัศน์สั้น (Short Video) ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "ก้าวพอดี : Thailand’s SDGs Hackathon" ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน

ประกวดวีดิทัศน์สั้น (Short Video) ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "ก้าวพอดี : Thailand’s SDGs Hackathon" ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์สั้น (Short Video) ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "ก้าวพอดี : Thailand’s SDGs Hackathon" ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Sun, 2024-01-28 16:30

ประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น"

ประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น"

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น" ชิงรางวัล "ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ" พร้อมทุนการศึกษา

Deadline: 
Thu, 2024-02-29 16:30

ประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ระดับเยาวชนกลุ่มภาคกลาง

ประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ระดับเยาวชนกลุ่มภาคกลาง

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมดนตรี-นาฏศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย และ Prelude Music Bookstore ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ในภาคกลาง สมัคร

Deadline: 
Fri, 2024-01-19 16:30

ประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2567

ประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2567

คุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2567 ชิงเหรียญรางวัล

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Thu, 2024-02-08 16:30

ประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล "MU (x) Gamification Hackathon"

ประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล "MU (x) Gamification Hackathon"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล "MU (x) Gamification Hackathon" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10

Deadline: 
Sun, 2024-02-04 16:30

แข่งขันไอเดียนวัตกรรม "Lotus’s HYPER HACK"

แข่งขันไอเดียนวัตกรรม "Lotus’s HYPER HACK"

Lotus’s ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Lotus’s HYPER HACK" ในโครงการเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมเปลี่ยนโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ไปสู่การเป็น SMART Community Center ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว

Deadline: 
Sun, 2024-01-21 16:30

ประกวดบทความโดยใช้ GENERATIVE AI หัวข้อเรื่อง "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข"

ประกวดบทความโดยใช้ GENERATIVE AI หัวข้อเรื่อง "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข"

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความโดยใช้ GENERATIVE AI หัวข้อเรื่อง "ครูดีสอนดี ศิษย์ที่เรียนดี มีความสุข" เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจําปี 2557

Deadline: 
Mon, 2024-01-08 16:30

ประกวดวาดภาพดิจิทัล ในหัวข้อ "ตระหนักรู้ ดูแลใจ ให้ชีวีมีสุข"

ประกวดวาดภาพดิจิทัล ในหัวข้อ "ตระหนักรู้ ดูแลใจ ให้ชีวีมีสุข"

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพดิจิทัล ในหัวข้อ "ตระหนักรู้ ดูแลใจ ให้ชีวีมีสุข" ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกีย

Deadline: 
Wed, 2024-01-31 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ ประเภทเยาวชน ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ "ผู้นำในสายตาของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร"

ประกวดสุนทรพจน์ ประเภทเยาวชน ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ "ผู้นำในสายตาของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร"

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุ 15-18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ประเภทเยาวชน ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ "ผู้นำในสายตาของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2024-01-20 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.