^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”

ประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Thu, 2019-08-15 16:30

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน"

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน" ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหั

Deadline: 
Fri, 2019-07-19 16:30

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (พ.ศ.2565) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นา

Deadline: 
Mon, 2019-05-27 16:30

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "พ.ร.บ. นมผง"

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "พ.ร.บ. นมผง"

กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "พ.ร.บ. นมผง" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2019-05-15 16:30

ประกวดวงดนตรี "Fortune Town Music Contest 2019"

ประกวดวงดนตรี "Fortune Town Music Contest 2019"

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Fortune Town Music Contest 2019" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 63,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Mon, 2019-05-20 18:00

ประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์”

ประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์” เพื่อส่งเสริม อนุรักษณ์ และสืบสานวัฒนธรรมประ

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 16:00

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:00

ประกวด "PIM Young Creative Food Contest 2019"

ประกวด "PIM Young Creative Food Contest 2019"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวด "PIM Young Creative Food Contest 2019" หัวข้อ "Innovative Thai พลิกโฉมอาหารไทย ให้มี Style และ High Value" ชิงเงินรางวัลมู

Deadline: 
Mon, 2019-07-01 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมใ

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 16:00

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่14

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่14

Imperial World Samrong ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่14 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2019-04-22 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.