^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Business Plan Contest 2018

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Business Plan Contest 2018

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Busines

Deadline: 
Fri, 2018-06-15 16:00

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน"

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน"

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน" ชิงโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แล

Deadline: 
Sun, 2018-06-10 16:00

ประกวด "โครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561"

ประกวด "โครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์/สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงงานศึกษาและเรียนรู

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “พลังงานไทย คนไทยต้องรู้”

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “พลังงานไทย คนไทยต้องรู้”

กระทรวงพลังงาน ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “พลังงานไทย คนไทยต้องรู้” ชิงรางวัลบมูลค่ารวม 50,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sun, 2018-06-10 16:00

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่ ชิงเงิ

Deadline: 
Thu, 2018-06-14 16:00

ประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๔” ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน”

ประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๔” ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน”

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๔” ภายใ

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดงานเขียนในโครงการนักข่าวเยาวชนประจำปี 2018-2019 "The Scholastic News Kids Press Corps"

ประกวดงานเขียนในโครงการนักข่าวเยาวชนประจำปี 2018-2019 "The Scholastic News Kids Press Corps"

โครงการ The Scholastic News Kids Press Corps ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 10 - 14 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนในโครงการนักข่าวเยาวชนประจำปี 2018-2019 "The Scholastic News Kids Press Corps" ชิงโอกาสในการแสดงผลงานในระดับนานาชาต

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดการวางแผนสื่อ "Shopback Media Plan Challenge 2018"

ประกวดการวางแผนสื่อ "Shopback Media Plan Challenge 2018"

ShopBack Thailand ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการวางแผนสื่อ "Shopback Media Plan Challenge 2018" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสฝึกงานที่ ShopBack ประเทศสิงค์โปร์

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริต และการประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหา

Deadline: 
Tue, 2018-07-10 16:00

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 : Youth Greenovation Awards 2018

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 : Youth Greenovation Awards 2018

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 : Youth Gr

Deadline: 
Mon, 2018-07-16 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.