^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" ชิงเงินรางวัลม

Deadline: 
Wed, 2024-05-08 (All day)

ประกวดวาดภาพระบายสี (หุ่นนิ่ง) หัวข้อ "เพ้นท์เพชรบุรี": Royal Diamond "Paint Phetchaburi" Contest 2024

ประกวดวาดภาพระบายสี (หุ่นนิ่ง) หัวข้อ "เพ้นท์เพชรบุรี": Royal Diamond "Paint Phetchaburi" Contest 2024

กลุ่มศิลปิน ๔๗ เพ้นท์เพชรบุรี และ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) อายุไม่เกิน 18 ปี ทั่วประเทศไทย สมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี (หุ่นนิ่ง) หัวข้อ "เพ้นท์เพชรบุรี": Royal Diamond "Paint

Deadline: 
Fri, 2024-04-12 16:30

ประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร"

ประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร"

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร" ภายใต้แนวคิด "ประชากรและความยั่งยืน: ประเด็นสำคัญทางนโยบาย" ชิงเงินรางวัลม

Deadline: 
Fri, 2024-05-31 (All day)

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "บ้านเกิดของฉัน : อัตลักษณ์ท้องถิ่นแผ่นดินเดียวกัน"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "บ้านเกิดของฉัน : อัตลักษณ์ท้องถิ่นแผ่นดินเดียวกัน"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "บ้านเกิดของฉัน : อัตลักษณ์ท้องถิ่นแผ่นดินเดียวกัน" ภายใต้โครงการศิลปะกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน : อัตลักษณ์ท้องถิ่นแผ่

Deadline: 
Thu, 2024-05-16 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทําความดีเพื่อสังคม" ประจําปี ๒๕๖๗

ประกวดคลิปวิดีโอ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทําความดีเพื่อสังคม" ประจําปี ๒๕๖๗

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทําความดีเพื่อสังคม" ประจําปี ๒๕๖๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๑๖๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Tue, 2024-04-30 16:30

ประกวดภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ หัวข้อ "คณะสังคมศาสตร์ในมุมมองของฉัน

ประกวดภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ หัวข้อ "คณะสังคมศาสตร์ในมุมมองของฉัน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ หัวข้อ "คณะสังคมศาสตร์ในมุมมองของฉัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2024-04-30 16:30

แข่งขัน "Mental Health Hackathon 2024"

แข่งขัน "Mental Health Hackathon 2024"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Mental Health Hackathon 2024" ภายใต้โจทย์ "นวัตกรรมเพื่อความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตในสังคม" ชิงเงิน

Deadline: 
Mon, 2024-04-15 (All day)

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี"

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี"

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2024-07-15 12:00

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินคาเกษตรไทย "Agri Plus Award 2024"

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินคาเกษตรไทย "Agri Plus Award 2024"

กรมการค้าตางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินคาเกษตรไทย "Agri Plus Award 2024" ชิงถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Thu, 2024-04-11 16:30

ประกวดคลิปสั้นแนวตั้งเพื่อรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสังคม "Nitade USR Short Reel Contest 2024"

ประกวดคลิปสั้นแนวตั้งเพื่อรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสังคม "Nitade USR Short Reel Contest 2024"

คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และนักเรียนระดับ ปวส.

Deadline: 
Fri, 2024-05-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.