^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ในเขตภูมิภาคตะวันตก สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Fri, 2018-05-11 16:00

ประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ปี 2561 : Rubber Innovation Awards 2018

ประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ปี 2561 : Rubber Innovation Awards 2018

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ปี 2561 : Rubber Innovation Awards 2018 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2018-03-25 16:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 : ThaiStar Packaging Awards 2018

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 : ThaiStar Packaging Awards 2018

กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กล้วยน้ำไท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 : ThaiStar Packaging Awards 2018 หัวข้อ “บรรจ

Deadline: 
Fri, 2018-04-20 16:00

ประกวดวาดภาพลายเส้น (Drawing)

ประกวดวาดภาพลายเส้น (Drawing)

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพลายเส้น (Drawing) ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2018-03-20 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 หัวข้อ "ภูมิใจ . . . ไทยแลนด์ : Pride of Thailand"

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 หัวข้อ "ภูมิใจ . . . ไทยแลนด์ : Pride of Thailand"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 หัวข้อ "ภูมิใจ . . .

Deadline: 
Sun, 2018-04-22 16:00

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

ประเภทผลงานศิลปกรรม

Deadline: 
Sat, 2018-06-09 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลรวม 17,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-03-16 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO"

ประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” ชิงทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน พ

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-03-23 15:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.