^ Back to Top

ประกวดบทความ

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ "โครงการ เศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561"

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ "โครงการ เศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561"

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ "โครงการ เศรษฐทัศน์ ประจ

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง”

ประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง”

โครงการ Silent Power ภายใต้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2018-03-20 20:00

ประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน"

ประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญน้องๆ อายุ 8 – 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน" ชิงรางวั

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560

ประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 7 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”

ประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สงผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือ

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐ

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559

ประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559

หนังสือรพี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2016-05-04 12:00

ประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท

ประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท

ชมรมสื่อบ้านนอก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 730,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2016-01-31 16:00

ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559

ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-01-15 16:00

ประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย

ประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Wiki Loves X in Thailand 2015 เพื่อส่งเสริมการใช้วิกิพีเดียภาษาไทยในสถานศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมโ

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดบทความ

Members Online

There are currently 0 users online.