^ Back to Top

ประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs"

ประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs"

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs" หัวข้อ "หากได้เป็นผู้ว่าฯ จะส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในจังหวัดตนเองอย่างไร" ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
"หากได้เป็นผู้ว่าฯ จะส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในจังหวัดตนเองอย่างไร"

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 24 ปี
 • ประกวดแบบเดี่ยว

หลักเกณฑ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็นงานเขียนภาษาไทย ในรูปแบบเรียงความ ความเรียง บทความ หรือสารคดี โดยเลือกเขียนเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น
 • เป็นงานเขียนที่ผู้เขียนไม่เคยส่งเข้าประกวด นำเสนอ หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 • เป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวด มุ่งนำเสนอประเด็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความจริงและความถูกต้อง โดยแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ผ่านบทบาทสมมติ "ผู้ว่าราชการจังหวัด" และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับ SDGs เป้าหมายหนึ่งหรือหลายเป้าหมายได้ (ศึกษาข้อมูลได้จากเฟซบุ๊ก SDG Move TH และเว็บไซต์ www.sdgmove.com)
 • งานเขียนควรมีชื่อเรื่องที่ผู้เขียนตั้งขึ้นใหม่
 • ใช้ตัวอักษรพิมพ์ขนาด 16 พอยต์ / ฟอนต์ TH Sarabun หรือ Cordia New เท่านั้น
 • งานเขียนที่ส่งเข้าประกวดต้องมีจำนวนคำไม่ต่ำกว่า 1,500 คำ และไม่เกิน 3,000 คำ
 • มีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสม และสละสลวย
 • ส่งงานเขียนเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงาน
 • งานเขียนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของงานเขียนเพียงผู้เดียว มิได้เกิดจากการคัดลอก เลียนแบบ หรือทำซ้ำผลงานของบุคคลอื่น โดยหากปรากฏข้อร้องเรียนหรือคณะกรรมการตรวจพบว่างานเขียนดังกล่าวเกิดจากการคัดลอก เลียนแบบ หรือทำซ้ำผลงานของบุคคลอื่น จะถือว่างานเขียนขาดคุณสมบัติในการประกวด และคณะกรรมการอาจเรียกคืนรางวัล เกียรติบัตร หรือของที่ระลึก (แล้วแต่กรณี) ได้
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินการประกวดงานเขียนถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 • เปิดรับสมัครงานเขียนวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ถึง วันที่ 25 ก.ค. 2565 (เวลา 23.59 น.) โดยกรอกรายละเอียดเจ้าของงานเขียนและนำส่งไฟล์งานเขียนผ่าน Google form: https://forms.gle/qU4vq7LYNuK9C7rb8
 • กลั่นกรองผลงานวันที่ 26 - 31 ก.ค. 2565
 • พิจารณาและตัดสินผลงานวันที่ 1 - 7 ส.ค. 2565
 • ประกาศผลการประกวดวันที่ 10 ส.ค. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์  https://www.sdgmove.com/ และ เฟซบุ๊ก SDG Move TH

เกณฑ์การตัดสิน

 • เทคนิคการเขียน 40 คะแนน – มีชื่อเรื่องชัดเจน น่าสนใจ และสะท้อนใจความสำคัญของเนื้อหา มีการจัดลำดับเรื่อง เชื่อมโยงเรื่องราว และเรียบเรียงประโยคได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล เข้าใจง่าย
 • เนื้อหา 40 คะแนน – เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด เรียงลำดับเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องชัดเจน สอดแทรกแนวคิดและความเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างหรือหลักฐานสนับสนุนเนื้อหา มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายหนึ่งหรือหลายเป้าหมาย และไม่มีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นในลักษณะที่เป็นการหมิ่นประมาท เว้นแต่เป็นการนำเสนอข้อความจริงซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างประจักษ์ชัด
 • การใช้ภาษา 20 คะแนน – สำนวนภาษาสละสลวย เหมาะสม สะกดคำถูกต้องตามอักขรวิธี และสื่อความหมายได้ชัดเจน

ลิขสิทธิ์และการใช้งานผลงานที่ส่งประกวด
งานเขียนที่ร่วมการประกวดทุกผลงานเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และเจ้าของผลงาน SDG Move มีสิทธิ์ตีพิมพ์ ทำซ้ำ และเผยแพร่งานเขียนที่ร่วมการประกวดผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ได้ โดย SDG Move จะไม่นำงานเขียนดังกล่าวไปเผยแพร่ในลักษณะแสวงหากำไร

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Email: sdgmove.contests@gmail.com
 • โทรศัพท์: 085-807-0901 (คุณอติรุจ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : SDG Move

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
21 Jun 2022 (All day) to 25 Jul 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.