^ Back to Top

ประกวดสารคดี

ประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs"

ประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs"

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs" หัวข้อ "หากได้เป็นผู้ว่าฯ จะส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่

Deadline: 
Mon, 2022-07-25 (All day)

ประกวดคลิป/สารคดีสั้น "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

ประกวดคลิป/สารคดีสั้น "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน และเยาวชน อายุ 7 - 18 ปี ร่วมเสนอไอเดียเพื่อ นำเสนอปัญหาและทางออกสู่การแก้ไขวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านคลิป/สารคดีสั้น ภายใต้แนวคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ชิงทุนการศึกษารวม

Deadline: 
Mon, 2021-08-30 16:30

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2019-04-26 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Imperfect"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Imperfect"

The Nose Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ หัวข้อ "Imperfect" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2018-12-05 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้”

ประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๒๒๕,๐๐๐ บาท พร้อม

Deadline: 
Wed, 2018-01-10 16:00

ประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท

ประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท

ชมรมสื่อบ้านนอก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 730,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2016-01-31 16:00

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Sun, 2015-08-02 05:03

ประกวดสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปี 5 หัวข้อ "ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21"

ประกวดสารคดี กบจูเนียร์ปี 5

กบจูเนียร์ เปิดโอกาสให้เด็กมัธยมและอาชีวศึกษาตอนต้นทั่วไทย พาตัวเองออกไปเรียนรู้นอกกรอบ สะสมประสบการณ์ชีวิต และเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต ผ่านการผลิตสารคดีสั้นไม่จากัดรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงรางวัล และทุนการศึกษำมากกว่า 5 แสนบาท

Deadline: 
Sun, 2013-09-15 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดสารคดี

Members Online

There are currently 0 users online.