^ Back to Top

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๒๓๐,๐๐๐ บาท โล่รางวัล ประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโอกาสในการทัศนศึกษาและร่วมงานด้านสื่อ ณ ต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด    
๑.นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน และยังคงสภาพนักเรียนอยู่ ณ วันที่ตอบรับการสมัคร
๒. จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
๓. จะต้องสามารถผลิตสื่อโทรทัศน์ส่งเข้าร่วมประกวดได้ในระยะเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์การประกวด
๑.สื่อโทรทัศน์ สามารถผลิตได้ใน ๓ รูปแบบ ได้แก่

 • ภาพยนตร์สั้น หรือสารคดีสั้น
 • ข่าว หรือสารคดีเชิงข่าว
 • การ์ตูน แอนนิเมชั่น กราฟฟิก (ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ในการผลิต เช่น 3D,2D,info-graph,visal-graphฯลฯ )

โดยโรงเรียนสามารถเลือกผลิตสื่อโทรทัศน์แบบใดแบบหนึ่ง และส่งเข้าร่วมประกวดโรงเรียนละ ๑ สื่อเท่านั้น ทั้งนี้ รางวัลจะไม่ได้แบ่งตามรูปแบบ แต่เป็นรางวัลรวมคือการผลิตสื่อโทรทัศน์
๒. หัวข้อการผลิตสื่อโทรทัศน์คือ เรารักในหลวง “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต” เนื้อหาแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตของ เยาวชน
๓. ความยาวสื่อโทรทัศน์ ๓-๕ นาที  (ไม่รวมเครดิตท้าย)
๔. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล MPEC-4 หรือ Quick Time หรือ AVI หรือไฟล์ที่สามารถเปิดแสดงได้ชัดเจน
๕. ส่งผลงานทาง 

 • Email : kidslovetheking @ gmail.com
 • ทางไปรษณีย์ที่ โครงการประกวดสื่อโทรทัศน์ เรารักในหลวง ตู้ ปณ.๙ ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒

๖. การเลือกใช้เพลงประกอบ ดนตรีประกอบ โดยต้องระบุที่มาของเพลง ดนตรีประกอบที่นำ มาใช้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
๗. ภาพที่นำมาใช้ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิกต่างๆ ต้องเป็นภาพ ที่ถ่ายทำหรือจัดทำด้วยตนเอง เว้นแต่เป็นภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว
๘. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ ที่พบเห็นเผยแพร่ ตามสื่อต่างๆอยู่แล้ว สามารถนำมาใช้ประกอบได้
๙. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ขั้นตอนในการประกวด
๑. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมประกวด
๒. การส่งผลงานเข้าประกวดในรอบแรก ให้ผู้เข้าประกวดส่งโครงร่างของสื่อโทรทัศน์ที่จะผลิต ดังนี้

 • หัวข้อ เรารักในหลวง “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต”
 • ชื่อเรื่อง
 • แนวคิด วัตถุประสงค์ ประเด็นหลักที่ต้องการนำเสนอ หรือสื่อสาร
 • เรื่องย่อ บรรยายให้สามารถเข้าใจได้ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่อง
 • ความยาวของสื่อโทรทัศน์เมื่อผลิตแล้วต้องมีความยาว ๓-๕ นาที     
 • โครงร่างที่ส่งจะต้องมีความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ เอ๔
 • ส่งทาง
 • Email : kidslovetheking @ gmail.com ต้องไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น.ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • ทางไปรษณีย์ที่ โครงการประกวดสื่อโทรทัศน์ เรารักในหลวง ตู้ ปณ.๙ ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒ - ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ตราประทับต้องระบุวันที่ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘)

 ๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๘๘ โรงเรียน จะต้องส่งผู้แทนนักเรียนและครู เข้าร่วมค่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละภูมิภาคตามที่ตั้งของโรงเรียน หรือตามที่กรรมการพิจารณาเหมาะสม  ดังนี้

 • ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
  วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
  สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ภาคเหนือ
  วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
  สถานที่  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  วันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
  สถานที่  : ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ จังหวัดขอนแก่น
 • ภาคใต้
  วันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
  สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ

 • หากโรงเรียนใดไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ ถือว่าสละสิทธิ คณะกรรมการจะพิจารณาเลื่อนลำดับโรงเรียนสำรองเพื่อเข้าร่วมโครงการแทน
 • ทั้งนี้ วันเวลาสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง  

๔. การจัดนิทรรศการแสดง ผลงานและพิธีมอบรางวัล ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจากทั้ง ๘๘ โรงเรียน จะได้เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการ และสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบรัฐบาล ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
๕. การทัศนศึกษาและถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และเข้าร่วมงานด้านสื่อที่ต่างประเทศ ผู้แทนนักเรียน ๑ คน และครู ๑ คน ของทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เดินทางไปทัศนศึกษา ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และเข้าร่วมงานด้านสื่อที่ต่างประเทศ (คณะกรรมการจะระบุประเทศที่จะไปอีกครั้ง) ทั้งนี้ หากทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศ ไม่สามารถส่งผู้แทนนักเรียนและครู เดินทางไปต่างประเทศใน วัน เวลา และประเทศที่คณะกรรมการกำหนด ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับการพิจารณาให้เดินทางไปแทน

กำหนดการ

 • วันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ณ ทำเนียบรัฐบาล
 • วันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  รับสมัคร ส่งโครงเรื่องเข้าร่วมการประกวด
 • วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อ ๘๘ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 • วันที่ ๑๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔ ภูมิภาค
 • กันยายน ๒๕๕๘
  • นิทรรศการ พิธีประกาศและมอบรางวัล
  • เดินทางไปถ่ายทำและทัศนศึกษา ดูงานด้านสื่อ ต่างประเทศ
  • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์                                                  

**วัน-เวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง**

เงื่อนไขในการส่งผลงานสื่อโทรทัศน์เข้าร่วมประกวด
๑. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในสื่อโทรทัศน์ที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการและการรับ เกียรติบัตร รางวัล
๒. ผลงานสื่อโทรทัศน์ที่ผลิต จะต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยกโดยไม่เหมาะสม
๓. คณะกรรมการจะเก็บรักษาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นงานไว้ โดยไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้น ผลงานและเอกสารการสมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๔. ผลงานสื่อโทรทัศน์ทั้ง ๘๘ เรื่องที่ส่งเข้าร่วมการประกวด จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๕. ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ คณะกรรมการมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับต่างๆได้ตามความเหมาะ สมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ  
  • สื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ยอดเยี่ยม
  • ได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรี
  • ทัศนศึกษาและร่วมงานด้านสื่อ ณ ต่างประเทศ
  • ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท                                                                      
 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล    
  • สื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ดีเยี่ยม
  • ได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี
  • ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท                                                                      
 •  รองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล                  
  • สื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ดีเยี่ยม
  • ได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี
  • ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 
 • รองชนะเลิศอันดับ ๓ จำนวน ๑ รางวัล                  
  • ได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี
  • สื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ดีเยี่ยม
  • ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ ๔ จำนวน ๑ รางวัล                  
  • สื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ดีเยี่ยม
  • ได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี
  • ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ ๕ จำนวน ๑ รางวัล                  
  • สื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ดีเยี่ยม
  • ได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี
  • ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล
  • สื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ดีเด่น
  • ได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๘๐ รางวัล
  • สื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา สร้างสรรค์
  • ได้รับทุนการศึกษาทีมละ ๒,๐๐๐ บาท
  • ประกาศนียบัตรจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

 • ทั้ง ๘๘ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับโล่จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • นักเรียน ๑๐ คน ครู ๒ คน และผู้บริหาร ๑ คนจากทั้ง ๘๘ โรงเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ติดตามสอบถาม

 • www.facebook.com/kidslovetheking
 • Email : kidslovetheking@ gmail.com
 • โทร. 080-480-9537

ข่าวประชาสัมพันธ์ : kidslovetheking

File attachments: 
Deadline: 
02 Aug 2015 05:03

Members Online

There are currently 0 users online.