^ Back to Top

ประกวดสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปี 5 หัวข้อ "ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21"

ประกวดสารคดี กบจูเนียร์ปี 5

กบจูเนียร์ เปิดโอกาสให้เด็กมัธยมและอาชีวศึกษาตอนต้นทั่วไทย พาตัวเองออกไปเรียนรู้นอกกรอบ สะสมประสบการณ์ชีวิต และเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต ผ่านการผลิตสารคดีสั้นไม่จากัดรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงรางวัล และทุนการศึกษำมากกว่า 5 แสนบาท

โลกกำลังก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ประเทศไทยกำลังขยับตาม เด็กไทยจะเล่าเรื่องการขยับตัวของเมืองไทย ให้โลกรับรู้ กบจูเนียร์ ปี5 เวทีประกวดสารคดีฝีมือเด็ก หนึ่งเดียวในประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เด็กมัธยมและอาชีวศึกษาตอนต้นทั่วไทย พาตัวเองออกไปเรียนรู้นอกกรอบ สะสมประสบการณ์ชีวิต และเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต ผ่านการผลิตสารคดีโทรทัศน์ ที่จะสื่อสารการขยับตัวในทุกภาคส่วนของประเทศ ที่กาลังขยับปรับเปลี่ยน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชิงรางวัล และทุนการศึกษามากกว่า 5 แสนบาท และโอกาสได้รับเลือกเข้ารับทุนการศึกษาต่อ ด้านสื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านทำง ModernineTV

กติกาการสมัคร
1. ใน 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียนหรือนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือไม่เกินอาชีวะศึกษาตอนต้น ทีมละไม่เกิน 10 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ไม่เกินทีมละ 2 คน
2. ส่งผลงานสารคดีสั้นไม่จากัดรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที รอบแรก ไม่เกิน 15 กันยายน 2556 พร้อมรายละเอียดดังนี้
• ชื่อ ผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ E-mail
• ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / ตาแหน่ง /ชั้นปีการศึกษา /เบอร์โทรศัพท์
• เขียนหลักการและเหตุผลที่ทาเรื่องนี้ / และเรื่องย่อ 2.4 ทุกทีมต้องถ่ายทาภาพเบื้องหลังการทางาน ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ส่งมาพร้อมกับผลงาน
3. ผลงานรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 24 ทีม เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค จะได้รับทุนผลิตสารคดี 5,000 บาท และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง คือ ค่ายอบรมการผลิตสารคดี และผลิตผลงานรอบสอง เพื่อชิงรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5
4. เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีม มีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้าทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. สงวนสิทธิการตัดสินผลงาน โดยทีมงานกบนอกกะลา

รางวัล
ระดับภูมิภาค ทุนผลิตสารคดี 24 ทีมที่ผ่านรอบแรก รางวัล ละ 5,000 บาท
ระดับประเทศ (ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 )
• รางวัลสารคดียอดเยี่ยม ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ทุนผลิตสารคดี 50,000 บาท
• รางวัลพิเศษ ด้านเนื้อหา 4 รางวัล
1. รางวัล “ นวัตกรรมแห่งอนาคต” โดย ปตท. ทุนผลิตสารคดี 25,000 บาท
2. รางวัล “ทักษะแห่งอนาคต” โดย ปตท. ทุนผลิตสารคดี 25,000 บาท
3. รางวัล “ชุมชนไทยยั่งยืน” โดย ปตท. ทุนผลิตสารคดี 25,000 บาท
4. รางวัล “ เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทุนผลิตสารคดี 25,000 บาท
• รางวัลย่อยสาขาต่าง ๆ ได้แก่ บทสารคดียอดเยี่ยม , ถ่ายภาพยอดเยี่ยม , ลาดับภาพยอดเยี่ยม , กราฟิกยอดเยี่ยม , พิธีกรยอดเยี่ยม ทุนผลิตสารคดี รางวัลละ 10,000 บาท
• รางวัลอื่นๆ Super Like , ขวัญใจกบจูเนียร์ และขวัญใจกบนอกกะลา ทุนผลิตสารคดี 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รวม 50,000 บาท
• โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับทุนการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
26 May 2013 10:00 to 15 Sep 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.