^ Back to Top

ประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

ประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

สำนักงานศาลปกครองโดยสำนักวิจัยและวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี ศาลปกครอง ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทของผู้ส่งบทความ

 • ประเภทที่ ๑ บุคคลทั่วไป เช่น ทนายความ บุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการอิสระ ประชาชนทั่วไป
 • ประเภทที่ ๒ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ (บุคลากรของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองไม่สามารถส่งบทความเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ได้)
 • ประเภทที่ ๓ นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป)

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำบทความ

 • ผู้ส่งบทความต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าประกวด
 • ผู้ส่งบทความเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว โดยสามารถส่งบทความได้ ๑ ผลงาน ตามประเภทของผู้ส่งบทความ
 • บทความต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายปกครองหรือกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
 • ต้องเป็นบทความที่จัดทำขึ้นใหม่และไม่ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อหรือสิ่งพิมพ์อื่นมาก่อน
 • ต้องไม่เป็นการคัดลอกหรือลอกเลียน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) จากงานวิจัยรายงานการศึกษา บทความวิชาการ หรืองานวิชาการอื่นทุกรูปแบบ
 • บทความมีจำนวน ๑๕ ถึง ๓๕ หน้า (กระดาษ A4) ภาษาไทย พิมพ์ด้วยขนาดอักษร ๑๖ และในส่วนเชิงอรรถให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด ๑๔ แบบอักษร TH SarabunPSK (รวมภาพประกอบและตาราง) ใช้ตัวเลขอารบิก การอ้างอิงรูปแบบ Turabian การเว้นวรรคบรรทัดเดียว (single-line spacing) กั้นหน้ากระดาษบนและล่าง ๑ นิ้ว (๒.๕๔ เซนติเมตร) ซ้ายและขวา ๑.๑ นิ้ว (๒.๘ เซนติเมตร)
 • ส่วนประกอบของบทความวิชาการ ประกอบด้วย
  • ชื่อเรื่องหรือชื่อหัวข้อ
  • ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน
  • บทคัดย่อภาษาไทย ประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕ บรรทัด ทั้งนี้ บทคัดย่อโดยรวมต้องไม่เกิน ๑ หน้า (กระดาษ A4)
  • เนื้อหาบทความ (คำบรรยาย)
  • รูปและตารางประกอบพร้อมคำบรรยาย (หากมี)
  • เชิงอรรถเรียงลำดับหมายเลขในเนื้อหา และจัดทำบรรณานุกรมรูปแบบ Turabian
 • ส่งผลงานบทความในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ contest.adm2567@gmail.com

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ส่งบทความไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเกี่ยวกับการจัดทำบทความข้างต้น ถือว่าบทความนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้นและไม่ได่รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อได้รับรางวัล และบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครองสามารถนำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งบทความเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแต่วันนี้ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ประกาศผลการประกวดบทความวิชาการไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล
คณะทำงานคัดกรองบทความเบื้องต้นโครงการประกวดบทความวิชาการด้านกฎหมายปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทางปกครองจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งบทความในแต่ละประเภท และตรวจสอบรูปแบบของบทความตามหลักเกณฑ์ และเสนอให้คณะกรรมการตัดสินรางวัลพิจารณาคัดเลือกบทความที่ได้รับรางวัล

รางวัลการประกวด
ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

 • ประเภทที่ ๑ บุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
 • ประเภทที่ ๒ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
 • ประเภทที่ ๓ นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณนิชาภา เขียนสายออ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๑๑ ต่อ ๑๐๖๒๑
 • คุณพัฒนพงศ์ คงศักดิ์ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๑๑ ต่อ ๑๐๖๓๙
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ contest.adm2567@gmail.com
Total Prize Money: 
70,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Mar 2024 08:30 to 15 Jun 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.