^ Back to Top

ประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทผู้ส่งบทความเข้าประกวด

 • ประเภทที่ 1 บุคลากรในสถาบันการศึกษา
 • ประเภทที่ 2 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
 • ประเภทที่ 3 นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป)
 • ประเภทที่ 4 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประเภทที่ 5 บุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช.

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

 • บทความวิชาการมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหัวข้อ (Theme) ดังนี้
  • การลดจำนวนคดีการทุจริต
  • การป้องกันการทุจริตเชิงรุก
  • การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
  • การปลุกและปลูกจิตสำนึกต้านทุจริต
  • การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index  (CPI) )
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 • บทความวิชาการที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน
 • บทความวิชาการเป็นผลงานที่ดำเนินการอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
 • ผู้ส่งบทความวิชาการต้องนำส่งบทความต้นฉบับ ประกอบด้วยเนื้อหา 10 – 25 หน้า (กระดาษ A 4) ต้นฉบับภาษาไทยพิมพ์ด้วยขนาดอักษร 16 แบบอักษร TH SarabunPSK (รวมภาพประกอบและตาราง) บทคัดย่อภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ และการใช้การอ้างอิงรูปแบบ APA
 • ส่วนประกอบของบทความวิชาการมีดังนี้
  • ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อหัวข้อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง/หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ตามแบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ)
  • บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 10 – 15 บรรทัด (ภาษาไทย) หรือประมาณ 100- 150 คำ (ภาษาอังกฤษ)
  • เนื้อหา (คำบรรยาย) ประมาณ 10 – 25 หน้า
  • รูปและตารางประกอบพร้อมคำบรรยาย (หากมี)
  • เชิงอรรถเรียงลำดับหมายเลขในเนื้อหา
  • บรรณานุกรม ในรูปแบบ APA 7th edition (American Psychological Association) โดยการอ้างอิงเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นหมวดต่อท้ายหนังสือต่างๆ
 • ผู้ส่งบทความวิชาการต้องนำส่งบทความในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF ผ่านทาง อีเมล์ (journal.nacc@gmail.com) กำหนดชื่อ "ส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวด 2566 (ชื่อผู้ส่งบทความ)"

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลการประกวดบทความวิชาการในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ทางเว็บไซต์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และ Facebook สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 บุคลากรในสถาบันการศึกษา (เงินรางวัลรวม 37,000 บาท)
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประเภทที่ 2 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ (เงินรางวัลรวม 37,000 บาท)
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประเภทที่ 3 นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป) (เงินรางวัลรวม 25,000 บาท)
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท
 • ประเภทที่ 4 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เงินรางวัลรวม 25,000 บาท)
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท
 • ประเภทที่ 5 บุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช. (เงินรางวัลรวม 37,000 บาท)
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่ผลการพิจารณาคัดเลือกบทความของคณะทำงานฯ มีบทความที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลในระดับใดก็ตามเกิน 1 บทความ บทความที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล บทความส่วนที่เหลือจะได้รับรางวัลในลำดับถัดไป โดยบทความที่ได้รับรางวัลจะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 • ในกรณีที่ไม่มีบทความใดได้คะแนนการประเมินถึง 90 คะแนน หรือไม่มีบทความที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะมีการคัดเลือกบทความอื่นที่เหลือให้ได้รับรางวัลอื่นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรือเพิ่มจำนวนรางวัลชมเชยภายใต้จำนวนเงินรางวัลที่เหลืออยู่ตามความเหมาะสม      
 • บทความที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช.

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 528 4800 ต่อ 4702

File attachments: 
Deadline: 
22 Feb 2023 08:30 to 15 May 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.