^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง

ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท

ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ร่วมด้วยสมาคมผู้สร้างสรรค์เพลง (ประเทศไทย) สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย และสโมสรนักเพลง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแ

Deadline: 
Thu, 2022-10-20 16:30

ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ"

ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ" โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่าและความ

Deadline: 
Fri, 2022-09-30 16:30

ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2565 "ลมหายใจไร้มลทิน"

ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2565 "ลมหายใจไร้มลทิน"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2565 "ลมหายใจไร้มลทิน" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2022-10-31 16:30

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 16-25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

Deadline: 
Wed, 2022-07-27 16:30

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิร

Deadline: 
Thu, 2022-07-07 16:30

แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2022-07-04 (All day)

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2565

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2565

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล และถ้วยรางวัล

Deadline: 
Wed, 2022-06-15 16:30

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 128,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่รางวัล

Deadline: 
Thu, 2022-06-30 16:30

แข่งขันร้องเพลง "Social Kids Singing 2022" Season 2

แข่งขันร้องเพลง "Social Kids Singing 2022" Season 2

MAJOYGUN ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 14 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง "Social Kids Singing 2022" Season 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กติกาการแข่งขัน

Deadline: 
Thu, 2022-03-31 16:30

ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "FMS SINGING CONTEST 2022"

ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "FMS SINGING CONTEST 2022"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันสอนร้องเพลง HARMONY ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง และไทยสากล "FMS SINGING CONTE

Deadline: 
Tue, 2022-03-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดร้องเพลง

Members Online

There are currently 0 users online.