^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 16-25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
พ, 2022-07-27 16:30

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิร

หมดเขต: 
พฤ, 2022-07-07 16:30

แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
จ, 2022-07-04 (All day)

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2565

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2565

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล และถ้วยรางวัล

หมดเขต: 
พ, 2022-06-15 16:30

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 128,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่รางวัล

หมดเขต: 
พฤ, 2022-06-30 16:30

แข่งขันร้องเพลง "Social Kids Singing 2022" Season 2

แข่งขันร้องเพลง "Social Kids Singing 2022" Season 2

MAJOYGUN ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 14 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง "Social Kids Singing 2022" Season 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กติกาการแข่งขัน

หมดเขต: 
พฤ, 2022-03-31 16:30

ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "FMS SINGING CONTEST 2022"

ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "FMS SINGING CONTEST 2022"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันสอนร้องเพลง HARMONY ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง และไทยสากล "FMS SINGING CONTE

หมดเขต: 
อ, 2022-03-15 16:30

ประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย 2565 : Thailand Lanna Music Competition 2022

ประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย 2565 : Thailand Lanna Music Competition 2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย 2565 : Thailand Lanna Music Competition 2022 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 204,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2022-01-27 16:30

ประกวด "Audition Mobile Music Contest"

ประกวด "Audition Mobile Music Contest"

Audition Mobile ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Audition Mobile Music Contest" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และได้เผยแพร่ผลงานเพลงตัวเองในเกม Audition Mobile

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2021-12-26 16:30

ประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" (ครั้งที่ 2

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" (ครั้งที่ 2) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร

หมดเขต: 
ส, 2021-11-20 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดร้องเพลง

Members Online

There are currently 0 users online.