^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

แข่งขัน "Space Flying Robot Programming Challenge 2020"

แข่งขัน "Space Flying Robot Programming Challenge 2020"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น (JAXA), องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (NASA) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการ

Deadline: 
Thu, 2020-03-19 16:30

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

บริษัท จินป่าว พรีซิซั่น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างระบบควบคุม จินป่าว ออโตเมชั่น ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020" ชิงเงินรางวัลรวม

Deadline: 
Sat, 2020-02-15 16:30

ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon"

ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon"

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.ปวส.

Deadline: 
Thu, 2020-02-06 16:30

แข่งขัน School Lab Thailand 2020

แข่งขัน School Lab Thailand 2020

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนอายุ 14-18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) สมัครเข้าร่วม

Deadline: 
Sat, 2020-02-29 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 14–19 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

Deadline: 
Fri, 2020-02-14 16:30

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕ ชิงเงินราวัลมูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

Deadline: 
Sat, 2019-11-30 23:59

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart Batch2

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart Batch2

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักพัฒนา และผู้ประกอบการเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนว

Deadline: 
Fri, 2020-01-10 16:30

ประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

ประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Deadline: 
Tue, 2019-12-31 16:30

ประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest”

ประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest”

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน และเปอโยต์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest” ชิงรางวัลมากมาย

Deadline: 
Fri, 2019-12-06 18:00

ประกวดและออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก "Furniture Design Contest 2019"

ประกวดและออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก "Furniture Design Contest 2019"

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก "Furniture Design Contest 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 88,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-11-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.