^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 14–19 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

Deadline: 
Fri, 2020-02-14 16:30

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕ ชิงเงินราวัลมูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

Deadline: 
Sat, 2019-11-30 23:59

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart Batch2

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart Batch2

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักพัฒนา และผู้ประกอบการเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนว

Deadline: 
Fri, 2020-01-10 16:30

ประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

ประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Deadline: 
Tue, 2019-12-31 16:30

ประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest”

ประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest”

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน และเปอโยต์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest” ชิงรางวัลมากมาย

Deadline: 
Fri, 2019-12-06 18:00

ประกวดและออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก "Furniture Design Contest 2019"

ประกวดและออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก "Furniture Design Contest 2019"

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก "Furniture Design Contest 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 88,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-11-15 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2020"

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2020"

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "Thaila

Deadline: 
Fri, 2019-11-29 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563 "KMUTNB Innovation Awards 2020"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563 "KMUTNB Innovation Awards 2020"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563 "KMUTNB Innovation Awards 2020" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จ

Deadline: 
Wed, 2019-11-20 16:30

ประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2019"

ประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2019"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2019" หัวข้อ เทคโนโลยี

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง "Young Construction Innovation Awards 2019"

ประกวดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง "Young Construction Innovation Awards 2019"

BUILK ONE ขอเชิญนิสิต นักศึกษา (ปริญญาตรี-โท) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง "Young Construction Innovation Awards 2019" (Young CIA 2019) ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Wed, 2019-11-20 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.