^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

แข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ "2024 Innovative Science Toys Competition : Paper Science Toys"

แข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ "2024 Innovative Science Toys Competition : Paper Science Toys"

กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.) ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้น

Deadline: 
Tue, 2024-04-30 16:30

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๑๗

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๑๗

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๑๗ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๒๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2024-05-31 (All day)

ประกวดของเล่นกลไก "2024 Innovative Science Toys Competition : Automata Toys"

ประกวดของเล่นกลไก "2024 Innovative Science Toys Competition : Automata Toys"

กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.) ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดของเล่นกลไก "2024 Innovative Science Toys Competition : Automata Toys"

Deadline: 
Tue, 2024-03-19 16:30

แข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024"

แข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Thu, 2024-02-29 09:00

ประกวดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2567 : Rice Innovation Awards 2024

ประกวดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2567 : Rice Innovation Awards 2024

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2567 : Rice Innovation Awards 2024

Deadline: 
Wed, 2024-07-31 16:30

ประกวดไอเดีย "นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม Season 3"

ประกวดไอเดีย "นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม Season 3"

ภาควิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม Season 3" ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Fri, 2024-03-22 16:30

ประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทผลงาน

Deadline: 
Wed, 2024-02-21 16:30

ประกวดแนวคิดนวัตกรรม "SpaceQuest 2024 : Launching Thailand Space Innovation & Business"

ประกวดแนวคิดนวัตกรรม "SpaceQuest 2024 : Launching Thailand Space Innovation & Business"

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดนวัตกรรม "SpaceQuest 2024 : Launching Thailand Space Innovation & Business" หัวข้อ "เศรษฐ

Deadline: 
Wed, 2024-01-31 16:30

ประกวสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 4

ประกวสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 4

บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ChangeFusion ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 4 ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2024-01-13 (All day)

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 "FoSTAT Food Innovation Contest 2024"

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 "FoSTAT Food Innovation Contest 2024"

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 "FoSTAT Food Innovation Contest 2024" หัวข้อ "Food for Crisis" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็

Deadline: 
Sat, 2024-02-10 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod