^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย "OIC InsurTech Award 2023"

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย "OIC InsurTech Award 2023"

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย "OIC InsurTech Award 2023" ภายใต้หัวข

Deadline: 
Fri, 2023-08-11 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2024"

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2024"

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2023-11-24 16:30

ประกวดโครงการ "ASEAN Digital Awards 2024"

ประกวดโครงการ "ASEAN Digital Awards 2024"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ASEAN Digital Awards 2024" ชิงโล่รางวัล ASEAN Digital Awards 2024 พร้อมสิทธิพิเศษ

Deadline: 
Thu, 2023-08-03 16:30

แข่งขันไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ "SPU 8.8 Challenge"

แข่งขันไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ "SPU 8.8 Challenge"

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ "SPU 8.8 Challenge" ในหัวข้อ "Upcycle, Recycle, Downcycle" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้

Deadline: 
Tue, 2023-08-01 16:30

ประกวดผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ และประกวดไอเดียแนวคิดนวัตกรรม (Pitching) "KMITL Future Innovator 2023"

ประกวดผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ และประกวดไอเดียแนวคิดนวัตกรรม (Pitching) "KMITL Future Innovator 2023"

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล.

Deadline: 
Tue, 2023-07-25 16:30

ประกวดออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาย่านอารีย์ให้น่าอยู่ "ARID Hackathon 2023: Innovation for well-being"

ประกวดออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาย่านอารีย์ให้น่าอยู่ "ARID Hackathon 2023: Innovation for well-being"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนช. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาย่านอารีย์ให้น่าอยู่ "ARID Hackathon 2023: Innovation for well-being" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2023-07-27 16:30

ประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง : Youth-Change Agents: GPAS 5 Steps Innovations Competition 2023

ประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง : Youth-Change Agents: GPAS 5 Steps Innovations Competition 2023

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง : Youth-Change Agents: GPAS 5 Steps Innovati

Deadline: 
Thu, 2023-08-31 16:30

แข่งขันหุ่นยนต์ "วสท. Battle Robot"

แข่งขันหุ่นยนต์ "วสท. Battle Robot"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ "วสท. Battle Robot" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

Deadline: 
Sun, 2023-10-01 16:30

ประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Product Innovation Contest"

ประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Product Innovation Contest"

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Product Innovation Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Sat, 2023-07-15 16:30

ประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปี 2566 "Innovation for Crime Combating Contest 2023 : I4C-2023"

ประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปี 2566 "Innovation for Crime Combating Contest 2023 : I4C-2023"

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปี 2566 "Innovation for Crime Combating Contest 2023 : I4C-2023"

Deadline: 
Sun, 2023-07-23 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.