^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ในหัวข้อ "WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being"

ประกวดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ในหัวข้อ "WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being"

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ในหัวข้อ "WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being" ชิงเงิน

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-10 16:30

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 "Higher Education Innovation Award 2024"

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 "Higher Education Innovation Award 2024"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 "Higher Education Innovation Award 2024" ชิงเงินรางวัล พร

หมดเขต: 
จ, 2024-04-29 16:30

แข่งขัน "Mental Health Hackathon 2024"

แข่งขัน "Mental Health Hackathon 2024"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Mental Health Hackathon 2024" ภายใต้โจทย์ "นวัตกรรมเพื่อความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตในสังคม" ชิงเงิน

หมดเขต: 
จ, 2024-04-15 (All day)

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินคาเกษตรไทย "Agri Plus Award 2024"

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินคาเกษตรไทย "Agri Plus Award 2024"

กรมการค้าตางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินคาเกษตรไทย "Agri Plus Award 2024" ชิงถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พฤ, 2024-04-11 16:30

แข่งขัน "Jump Thailand Hackathon 2024"

แข่งขัน "Jump Thailand Hackathon 2024"

AIS ACADEMY ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Jump Thailand Hackathon 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20

หมดเขต: 
อ, 2024-04-30 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปี 2567 "KMUTNB Innovation Awards 2024"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปี 2567 "KMUTNB Innovation Awards 2024"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปี 2567 "KMUTNB Innovation Awards 2024" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิ

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 16:00

ประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

ประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 11 แห่ง, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังง

หมดเขต: 
ส, 2024-06-15 16:30

ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย "แฮปปี้...สูงวัย" ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงวัย

ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย "แฮปปี้...สูงวัย" ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงวัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขอเชิญผู้สนใจอายุ 55 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย "แฮปปี้...สูงวัย" ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพสำหรับ

หมดเขต: 
จ, 2024-06-03 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ "Student Innovation Challenge Thailand 2024"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ "Student Innovation Challenge Thailand 2024"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ "Student Innovation Challenge Thailand 2024" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศสู่

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 16:30

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ชิงรางวัลพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.