^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวด "แข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน"

ประกวด "แข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน"

กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "แข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศน

หมดเขต: 
พฤ, 2022-03-31 16:30

ประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact

ประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเขิญผู้สนใจ หน่อวยงาน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2022-03-08 (All day)

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อพวช.

หมดเขต: 
ศ, 2022-03-11 16:30

แข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition"

แข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์

หมดเขต: 
อ, 2022-03-15 16:30

แข่งขัน "Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2022"

แข่งขัน "Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2022"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2022" ชิงทุนการศึกษา

หมดเขต: 
ศ, 2022-02-18 16:30

ประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

ประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ชิงรางวัลหนึ่งโรงเ

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 (วิดีโอคลิป)

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 (วิดีโอคลิป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 (วิดีโอคลิป) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2022-01-15 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำส

หมดเขต: 
ศ, 2022-02-18 16:30

แข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "EV CUP 2021"

แข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "EV CUP 2021"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคการศึกษา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป และประชาชนทั่วไป สมัครเข

หมดเขต: 
ส, 2021-12-25 16:00

ประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล PTTEP TEENERGY: Young Ocean for Life Innovation Challenge

ประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล PTTEP TEENERGY: Young Ocean for Life Innovation Challenge

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส.

หมดเขต: 
จ, 2021-11-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.