^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ RISC ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)" ภายใต้แนวคิด "โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช

หมดเขต: 
อา, 2020-10-25 16:30

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักนโยบำยกิจกำรด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการ

หมดเขต: 
พ, 2020-10-07 16:30

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest"

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest" หัวข้อ "นวัตกรรมแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น"

หมดเขต: 
ศ, 2020-10-09 16:30

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2”

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประก

หมดเขต: 
ส, 2020-10-31 16:30

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และเ

หมดเขต: 
อ, 2020-10-06 16:30

ประกวดไอเดียในโครงการ "INNOvation บ้า-กล้า-คิด"

ประกวดไอเดียในโครงการ "INNOvation บ้า-กล้า-คิด"

กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียในโครงการ "INNOvation บ้า-กล้า-คิด" ชิงเงินสนับสนุนสูงสุด 3,000,000 เยน

หมดเขต: 
จ, 2020-08-31 16:00

ประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับใกล้โปร (Turn Pro)”

ประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับใกล้โปร (Turn Pro)”

SYSI ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 - 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับใกล้โปร (Turn Pro)” ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม

หมดเขต: 
ศ, 2020-10-09 (All day)

แข่งขัน "PSU Hackathon : Health & Wellness"

แข่งขัน "PSU Hackathon : Health & Wellness"

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  "PSU Hackathon : Health & Wellness" ชิงทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-07 16:30

ประกวด "TAT Travel Tech Startup Season 2 ประจำปี 2563"

ประกวด "TAT Travel Tech Startup Season 2 ประจำปี 2563"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "TAT Travel Tech Startup Season 2 ประจำปี 2563" ชิงเงินรางวัล มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
พฤ, 2020-07-30 16:30

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.