^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และหน่วยงายต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:30

ประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2"

ประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2"

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!!

หมดเขต: 
จ, 2019-06-17 16:30

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (พ.ศ.2565) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นา

หมดเขต: 
จ, 2019-05-27 16:30

ประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย / ประกวดผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี

ประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย / ประกวดผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) และประกวดผลงานวิจัย (Research and Innovation) ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัด

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:30

ประกวด “Craft Content Creator”

ประกวด “Craft Content Creator”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Craft Content Creator” ภายใต้แนวคิด “การสร้างเรื่องเล่าภูมิปัญญางานหัตถกรรมและนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ : Retelling the Detailing”

หมดเขต: 
พ, 2019-05-08 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019)

ประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญผู้สนใจ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019) หัวข้อ “Surreal Hospi

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:00

เเข่งขันข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง "SEIC - Space Experiment Ideas Contest"

เเข่งขันข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง "SEIC - Space Experiment Ideas Contest"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการเเข่งขันข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง "SEIC - Space Experiment Ideas Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 

หมดเขต: 
อา, 2019-06-30 16:00

ประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019

กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กล้วยน้ำไท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัท และนักออกแบบร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019 หัวข้อ

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-19 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.