^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "Innovative Craft Award 2020"

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "Innovative Craft Award 2020"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "Innovative Craft Award 2020" ชิงเงินรางวัล เงินสนับสนุน พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2020-02-15 16:30

แข่งขัน "Space Flying Robot Programming Challenge 2020"

แข่งขัน "Space Flying Robot Programming Challenge 2020"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น (JAXA), องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (NASA) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
พฤ, 2020-03-19 16:30

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

บริษัท จินป่าว พรีซิซั่น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างระบบควบคุม จินป่าว ออโตเมชั่น ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020" ชิงเงินรางวัลรวม

หมดเขต: 
ส, 2020-02-15 16:30

ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon"

ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon"

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.ปวส.

หมดเขต: 
พฤ, 2020-02-06 16:30

แข่งขัน School Lab Thailand 2020

แข่งขัน School Lab Thailand 2020

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนอายุ 14-18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) สมัครเข้าร่วม

หมดเขต: 
ส, 2020-02-29 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 14–19 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

หมดเขต: 
ศ, 2020-02-14 16:30

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕ ชิงเงินราวัลมูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

หมดเขต: 
ส, 2019-11-30 23:59

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart Batch2

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart Batch2

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักพัฒนา และผู้ประกอบการเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนว

หมดเขต: 
ศ, 2020-01-10 16:30

ประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

ประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

หมดเขต: 
อ, 2019-12-31 16:30

ประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest”

ประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest”

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน และเปอโยต์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest” ชิงรางวัลมากมาย

หมดเขต: 
ศ, 2019-12-06 18:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.