^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ส, 2021-02-20 06:53

ประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-11-20 16:30

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy"

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy"

Nissan ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-10-23 16:30

ประกวดนวัตกรรมด้านประกันภัย “OIC InsurTech Awards 2020”

ประกวดนวัตกรรมด้านประกันภัย “OIC InsurTech Awards 2020”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านประกันภัย “OIC InsurTech Awards 2020” ชิงเงิ

หมดเขต: 
อา, 2020-11-15 16:30

ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”

ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”

Central Food Retail ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน "Central Food Retail Innovation Contest - Innovative Sustainable Food and FMCG" ชิงเงินรางวั

หมดเขต: 
อา, 2020-11-15 16:30

ประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี "PTU Engineering Innovation Award 2020"

ประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี  "PTU Engineering Innovation Award 2020"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัคเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี "PTU Engineering Innovation Award 2020" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
จ, 2020-12-14 16:30

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Design Hero: The New Normal" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ

หมดเขต: 
พฤ, 2020-10-15 17:00

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ RISC ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)" ภายใต้แนวคิด "โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช

หมดเขต: 
อา, 2020-10-25 16:30

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักนโยบำยกิจกำรด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการ

หมดเขต: 
พ, 2020-10-07 16:30

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest"

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest" หัวข้อ "นวัตกรรมแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น"

หมดเขต: 
ศ, 2020-10-09 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod