^ Back to Top

ประกวดออกแบบนวัตกรรม " Inspire For Tomorrow Contest"

ประกวดออกแบบนวัตกรรม " Inspire For Tomorrow Contest"

Univentures Group ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรม " Inspire For Tomorrow Contest" ชิงเงินรางวัลกว่า 180,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

โจทย์การประกวด
"หากคุณออกแบบนวัตกรรมภายใต้วิธีคิด Smart City หรือ Smart Building คุณจะออกแบบนวัตกรรมใด เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น"

Knowledge Sharing

 • Smart City
  "เมืองอัจฉริยะ" ที่มีเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ทันสมัยภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ทำให้เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ไร้ปัญหา ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน และทำให้เมืองเกิดการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองยิ่งขึ้น โดยสามารถยกตัวอย่างองค์ประกอบของ Smart City ได้ เช่น การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility), สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment), การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living), เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy), การบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance), พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
 • Smart Building
  "อาคารอัจฉริยะ" คือ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ภายในระบบอาคารเพื่อให้เกิดความสะดวก สบาย ตั้งแต่ระบบการจัดการ การบริหาร เพื่อให้อาคารเกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น และให้การใช้งานภายในอาคารเกิดความตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น นอกจากในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทั้งด้านการใช้งาน และความปลอดภัยแล้ว นอกจากนั้น Smart Building ยังมีจุดเด่นที่ช่วยการใช้พลังงานภายในอาคารเกิดการประหยัดขึ้นอีกด้วย

กฏ กติกาการเข้าร่วม Contest (กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน)

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี โดยในวันที่เข้าร่วมการประกวด ผู้เข้าร่วมจะต้องมีสถานะเป็นนิสิต-นักศึกษาอยู่
 • การเข้าร่วมประกวด จะเป็นการจับกลุ่มเพื่อส่งผลงาน โดยจำนวนของแต่ละกลุ่มไม่เกิน 1-3 คน โดยภายในกลุ่มสามารถคละชั้นปี คณะ มหาวิทยาลัยได้
 • ผลงานจะต้องถูกออกแบบภายใต้โจทย์ที่ได้ระบุไว้ โดยต้องมีองค์ประกอบคือ ชื่อนวัตกรรม, Concept ในการออกแบบ, ปัญหาหรือข้อสังเกตที่ทำให้เห็นว่าเพราะอะไรต้องมีนวัตกรรมนี้, ขั้นตอนการใช้งานของนวัตกรรม ที่จะต้องสามารถใช้งานได้จริง, Function ต่าง ๆ ของนวัตกรรม และหัวข้ออื่น ๆ ตามแต่กลุ่มผู้ออกแบบที่จะทำให้ผลงานตนเองโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
 • การจัดส่งผลงาน ไม่จำกัดจำนวนการออกแบบนวัตกรรม โดยผู้ออกแบบสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่าหนึ่งนวัตกรรม
 • หากมีการส่งนวัตกรรมเข้าประกวดมากกว่าหนึ่งนวัตกรรม จำเป็นต้องทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในการใช้งานแต่ละนวัตกรรม ว่าตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตของคนหรือผู้ใช้งานได้มากขึ้นอย่างไร
 • ผลงานที่นักศึกษาส่งเข้าประกวด นักศึกษาจะต้องรับรองว่าเป็นผลงานใหม่ของตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวด หรือเคยรับรางวัลใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม หากทางบริษัทฯ ตรวจพบ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในระหว่างการประกวดทั้งหมดทันที
 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดจะต้องจัดส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF และ Video แนะนำผลงานตนเอง โดยจำกัดความยาวของ Video ไม่เกิน 10 นาทีต่อกลุ่มโดยไม่จำกัดไอเดียการออกแบบใด ๆ และจะต้องจัดส่งผลงานให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ มีสิทธิคัดเลือกผลงาน เพื่อนำไปพิจารณาต่อยอดโครงการต่อไปในอนาคต และผลงานนั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านการคัดเลือกทุกกรณี
 • การพิจารณาของกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วม Inspire For Tomorrow Contest by Univentures Group

 • นักศึกษาจับกลุ่ม 1-3 คน เพื่อกรอกข้อมูลทีมผ่านแบบฟอร์มนี้ (https://forms.gle/qYFQNZRfTgWLEaL86)
 • เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเสร็จสิ้น ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และจัดส่ง Link สำหรับส่งผลงานให้ทางอีเมลที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเอาไว้ โดยทางบริษัทฯ จะตอบกลับอีเมลภายใน 3 วัน หลังจากการลงทะเบียน
 • นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม และจัดส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2567
 • ทางบริษัทฯ จะประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ผ่านหน้า Page Facebook : Univentures Group Career (www.facebook.com/UniventuresCareers)

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ

 • เปิดลงทะเบียนและจัดส่งผลงานตั้งแต่ 29 เมษายน 2567 ถึง 15 กรกฏาคม 2567
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ผ่านหน้า Page Facebook : Univentures Group Career
 • วันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 เติมความรู้ผ่านพี่ ๆ ผู้มากประสบการณ์ก่อนเข้าสู่สนามจริง
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2567 Pitching Project Round 1 (ไม่มีการคัดออก)
 • วันที่ 9 กันยายน 2567 Pitching Project Final Round (ไม่มีการคัดออก)
 • วันที่ 20 กันยายน 2567 ประกาศผลผู้ชนะ และปิดกิจกรรม

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 10 ทีม

 • ความแปลกใหม่ ต่อยอดจากนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 20   คะแนน
 • ความสร้างสรรค์ของวิธีคิด ไอเดีย 20   คะแนน
 • มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน 20  คะแนน

Benefit

 • รางวัลทีมชนะเลิศ 90,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัลทีมรองชนะเลิศ 60,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
 • Certificate สำหรับผู้ชนะ และผู้ที่ได้รับรางวัล
 • Certificate สำหรับสมาชิกทั้ง 10 ทีม (Certificate แยกรายคน)
 • โอกาสร่วมงานกับทางบริษัทฯ ในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

 • Email : career@univentures.co.th
 • Facebook: Univentures Group Careers
 • Line : https://lin.ee/101ySs5
 • โทร : 02-643-7173

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
180,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
29 เม.ย. 2024 08:30 to 15 ก.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.