^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Wed, 2021-03-31 16:30

ประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

ประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่

Deadline: 
Sun, 2021-02-21 16:30

ประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition"

ประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition"

Kengo Kuma & Higashikawa ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 เยน พร้อมบินลัดฟ้าไปนำเสนอผลงานที่เมืองฮิงาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

Deadline: 
Sat, 2021-02-27 16:30

ประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”

ประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ” ชิงรางวัลมูลค่า 15,000 บ

Deadline: 
Sat, 2021-02-20 16:30

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

KOI Thé Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest" หัวข้อ "KOI. Your Daily Beat!" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2021-03-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest"

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2021-02-20 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA”

ประกวดตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA”

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30

Deadline: 
Wed, 2021-01-20 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบการ

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบการ

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก ขอเชิญผู้ประกอบการ ส่งผลงานประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบกา

Deadline: 
Sun, 2021-01-31 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020"

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards

Deadline: 
Sun, 2021-01-31 16:30

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Contest"

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Contest"

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีคณะที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Con

Deadline: 
Mon, 2021-02-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.