^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

แข่งขันตอบคำถาม "อัจฉริยะ 5 มิติ Genuis War 2024"

แข่งขันตอบคำถาม "อัจฉริยะ 5 มิติ Genuis War 2024"

Creative Connect ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม "อัจฉริยะ 5 มิติ Genuis War 2024" ชิงเงินรางวัล

หัวข้อที่รับสมัคร

Deadline: 
Mon, 2024-05-20 16:30

ประกวดโครงงาน "Prime Minister’s Science Award 2024"

ประกวดโครงงาน "Prime Minister’s Science Award 2024"

อพวช. ร่วมกับ สวทช.

Deadline: 
Tue, 2024-06-18 17:00

แข่งขันเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทยประจำปี 2024 : Thailand Economics Olympiad 2024

แข่งขันเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทยประจำปี 2024 : Thailand Economics Olympiad 2024

Thailand Economics Olympiad Selection Committee ขอเชิญมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทยประจำปี 2024 : Thailand Economics Olympiad 2024 ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน International Economic

Deadline: 
Sun, 2024-05-19 (All day)

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค" ชิงรางวัล

Deadline: 
Fri, 2024-04-05 16:30

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software Contest: NSC 2024"

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software Contest: NSC 2024"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software Contest: NSC 2024" ชิงถ้วยพระราชทาน

Deadline: 
Fri, 2024-05-17 17:00

ประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567

ประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Wed, 2024-02-28 16:30

ประกวดนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร "รางวัล Ajinomoto - FoSTAT Awards 2024"

ประกวดนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร "รางวัล Ajinomoto - FoSTAT Awards 2024"

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร "รางวัล Ajinomoto - FoSTAT Awards 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เก

Deadline: 
Sun, 2024-03-31 16:30

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ และแข่งขันโต้วาทีวิชาการทางรัฐศาสตร์ "โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 24"

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ และแข่งขันโต้วาทีวิชาการทางรัฐศาสตร์ "โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 24"

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ และแข่งขันโต้วาทีวิชาการทางรัฐศาสตร์ "โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 24" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ป

Deadline: 
Sat, 2024-01-20 16:30

แข่งขัน "SPU AI PROMPT MINI HACKATHON 2024"

แข่งขัน "SPU AI PROMPT MINI HACKATHON 2024"

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ อาชีวศึกษา (ปวช.) สมัครเข้าร่วมแข่

Deadline: 
Sat, 2024-01-20 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.