^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "Thailand Design Creator Competition"

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "Thailand Design Creator Competition"

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "Thailand Design Creator Competition" ชิงทุนการศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุน สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certifi

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

แข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : Biochem Challenge #1

แข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : Biochem Challenge #1

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : Biochem Challenge #1 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จ

Deadline: 
Fri, 2018-06-15 16:00

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Fri, 2018-06-01 16:00

ประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “ผลของโรงเรียนต่อการพัฒนาเด็ก : School Effects on child development”

ประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “ผลของโรงเรียนต่อการพัฒนาเด็ก : School Effects on child development”

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญครูไทยทั่วประเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “ผลของโรงเรียนต่อการพัฒนาเด็ก : School Effects on child development” ชิงรางวัล

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award 2018

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award 2018

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award, YTSA 2018 หัวข้อ "The Mystery of Foods: the Truth a

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” ชิงทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน พ

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-03-23 15:30

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

คุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ชิงเหรียญรางวัล

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561

ประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561

คุรุสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561 ชิงโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวด Ajinomoto Award 2018

ประกวด Ajinomoto Award 2018

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Ajinomoto Award 2018 ชิงรางวัล Ajinomoto Award สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (Ajinom

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.