^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

คุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ชิงเหรียญรางวัล

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561

ประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561

คุรุสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561 ชิงโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวด Ajinomoto Award 2018

ประกวด Ajinomoto Award 2018

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Ajinomoto Award 2018 ชิงรางวัล Ajinomoto Award สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (Ajinom

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศ

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

แข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Deadline: 
Fri, 2018-01-19 16:00

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และศึกษาสังคมวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ณ ป

Deadline: 
Wed, 2017-09-20 16:00

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ ชิง รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่ารวม ๖๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว

Deadline: 
Fri, 2017-09-29 16:00

ประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560"

ประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560"

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560" ชิงทุนสนับสนุนการดำเนินโ

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

แข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจระดับโลก "The Challenger 2017 by TUBC"

แข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจระดับโลก "The Challenger 2017 by TUBC"

โครงการปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจระดับโลก "The Challenger 2017 by TUBC" เงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2017-07-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.