^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ และหน่วยงานภาคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร ชิงทุนการ

Deadline: 
Fri, 2021-10-08 16:30

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)” พร้อมส่งโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เปิดรับสมัครถึงวันที

Deadline: 
Fri, 2021-08-20 23:59

ประกวดโครงการเพื่อสังคม Taiwan Excellence “Sharing is Caring”

การประกวด: โครงการ Taiwan Excellence #Sharing is Caring

Taiwan Excellence เชิญชวน บุคคล สถาบัน องค์กร ที่ทำงานเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดที่ต้องการแก้ไข ประเด็นทางด้านสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “Sharing is Caring” โดยนำเสนอแนวคิด วิธีการดีๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชน และประเทศของตน ในด้านสังคมและ

Deadline: 
Sun, 2021-10-31 16:30

โครงการ YEEP ประกวด Pitching Challenge "ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19”

โครงการ YEEP (Youth Engagement for Environmental Policy) ประกวด Pitching Challenge
สำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าร่วมเเข่งขัน Pitching Challenge เพื่อเสนอข้อพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะสิ่งเเวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 13,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร "ป
Deadline: 
Fri, 2021-08-20 16:00

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์(สนทญ.) มีกำหนดการจัดโครงการวิชาการประจำปี พ.ศ.

Deadline: 
Tue, 2021-08-17 16:30

ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

ประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2021-05-30 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564 หัวข้อ “พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” (Thai Vegetables and Fruits

Deadline: 
Fri, 2021-05-28 (All day)

ประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร

ประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร

คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตร และต่อยอดพัฒนาโครงงานโดยคณาจารย์จากคณะเกษตร กำแพงแสน

Deadline: 
Mon, 2021-05-31 16:30

แข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี "ยืน ๑ กรุงธนบุรี"

แข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี "ยืน ๑ กรุงธนบุรี"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี "ยืน ๑ กรุงธนบุรี" ชิงเงินรางวัลว่า ๑๕,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Fri, 2021-03-19 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.