^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

หมดเขต: 
อา, 2018-07-15 16:00

การแข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อ “ภาษาไทยที่เปลี่ยนไปในยุคที่เปลี่ยนแปลง”

การแข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อ “ภาษาไทยที่เปลี่ยนไปในยุคที่เปลี่ยนแปลง”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อ “ภาษาไทยที่เปลี่ยนไปในยุคที่เปลี่ยนแปลง” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไ

หมดเขต: 
จ, 2024-07-15 17:00

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2024 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2024 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) หรือ NARIT ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2024 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ" ชิงเงินรางวัลมูล

หมดเขต: 
จ, 2024-05-27 12:10

แข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร "Construction Cost Estimation Using BIM Contest"

แข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร "Construction Cost Estimation Using BIM Contest"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร "Construction Cost Estimation Using BIM Contest" ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 80,00

หมดเขต: 
จ, 2024-07-15 16:30

แข่งขันตอบคำถาม "อัจฉริยะ 5 มิติ Genuis War 2024"

แข่งขันตอบคำถาม "อัจฉริยะ 5 มิติ Genuis War 2024"

Creative Connect ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม "อัจฉริยะ 5 มิติ Genuis War 2024" ชิงเงินรางวัล

หัวข้อที่รับสมัคร

หมดเขต: 
พ, 2024-05-15 16:30

ประกวดโครงงาน "Prime Minister’s Science Award 2024"

ประกวดโครงงาน "Prime Minister’s Science Award 2024"

อพวช. ร่วมกับ สวทช.

หมดเขต: 
อ, 2024-06-18 17:00

แข่งขันเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทยประจำปี 2024 : Thailand Economics Olympiad 2024

แข่งขันเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทยประจำปี 2024 : Thailand Economics Olympiad 2024

Thailand Economics Olympiad Selection Committee ขอเชิญมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทยประจำปี 2024 : Thailand Economics Olympiad 2024 ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน International Economic

หมดเขต: 
อา, 2024-05-19 (All day)

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค" ชิงรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2024-04-05 16:30

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software Contest: NSC 2024"

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software Contest: NSC 2024"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software Contest: NSC 2024" ชิงถ้วยพระราชทาน

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-17 17:00

ประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567

ประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
พ, 2024-02-28 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.