^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

หมดเขต: 
อา, 2018-07-15 16:00

แข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8

แข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสายสามัญ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8 ชิงโล่รางวัล เหรียญ เกียรติบัตร พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS และส่วน

หมดเขต: 
อา, 2023-10-29 16:30

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "Law Quiz Chula 2023"

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "Law Quiz Chula 2023"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "Law Quiz Chula 2023" เนื่องในงานนิตินิทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุ

หมดเขต: 
ศ, 2023-09-22 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ "Dow-CST Award 2023"

ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ "Dow-CST Award 2023"

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ขอเชิญครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ "Dow-CST Award 2023" โครงการห้องเรียนเคมีดาว ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท พร้อมโล่เกียรต

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-13 16:30

แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ขอเชิญมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกีย

หมดเขต: 
ศ, 2023-08-25 (All day)

แข่งขันออกแบบนโยบายสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (SEEP) ครั้งที่ 3

แข่งขันออกแบบนโยบายสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (SEEP) ครั้งที่ 3

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบนโยบายสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (SEEP) ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ"การศึกษาเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ชิงเงิ

หมดเขต: 
ศ, 2023-08-11 16:30

ประกวดสื่อและผลงานวิจัยพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ในหัวข้อ "Polymers for Low Carbon Society"

ประกวดสื่อและผลงานวิจัยพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ในหัวข้อ "Polymers for Low Carbon Society"

สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) โดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี -เอก) ส่งผลงานเข้าร่ววมการประ

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 16:30

แข่งขันวิชาการ "RSU Academic Competition" หัวข้อ "การออกแบบอนาคต"

แข่งขันวิชาการ "RSU Academic Competition" หัวข้อ "การออกแบบอนาคต"

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ "RSU Academic Competition" หัวข้อ "การออกแบบอนาคต" นำเสนอในงาน รังสิตวิชาการ ’66 ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย "รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ"

ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย "รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ"

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย "รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ"

หมดเขต: 
จ, 2023-07-10 16:00

แข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023"

แข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ ห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจ

หมดเขต: 
อา, 2023-08-27 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.